zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.12.2021 r. (środa) oraz 03.12.2021 r. (piątek)  Filia Kancelarii w Nowym Dworze Mazowieckim będzie nieczynna.
Do Filii w Nowym Dworze Maz. w tym tygodniu zapraszamy wyjątkowo w czwartek (02.12.2021 r.) w godz. 9.00 - 19.00

Artykuły: Prawo rodzinne

mar

26

Adopcja tylko do czterdziestki dla małżeństw z trzyletnim stażem

„To unikalny dokument, który może nadać nową jakość pracy ośrodkom adopcyjnym, ale przede wszystkim, który zagwarantuje dziecku przebywającemu w pieczy, zgłoszonemu do adopcji, w znalezieniu właściwej, kochającej rodziny – mówi Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak o „Standardach realizacji zadań ośrodków adopcyjnych”, które powstały na jego zlecenie. Dokument trafił już do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Standardy są efektem wielomiesięcznych prac Zespołu ds. opracowania procedur adopcyjnych, składającego się w szczególności z osób zajmujących się zawodowo problematyką adopcji (…) powołanego przez Marka Michalaka. Głównym założeniem tego projektu było wypracowanie jednolitych zasad, wzorca funkcjonowania ośrodków adopcyjnych, dziś każdy pracuje w oparciu o własne procedury. Standardy mają charakter wytycznych i wskazówek, służą jako pomoc w prowadzeniu postępowania adopcyjnego. Podczas prac nad standardami nie zapomniano o najważniejszej z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka – dziecięcej podmiotowości oraz zapisach Konwencji o prawach (https://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/standardy-adopcyjne-wedlug-rpd)

mar

26

Nagranie rozmowy bez zgody drugiej strony jako dowód w sądzie

„Dowód z nagrania bez zgody jednego z uczestników rozmowy może dyskwalifikować okoliczności, w jakich nastąpiło nagranie, jeżeli wskazują one jednoznacznie na poważne naruszenie zasad współżycia społecznego, np. przez naganne wykorzystanie trudnego położenia, stanu psychicznego lub psychofizycznego osoby, z którą rozmowa była prowadzona. Wyrażenie przez osoby nagrane zgody na wykorzystanie nagrania w celach dowodowych przed sądem cywilnym usuwa zazwyczaj przeszkodę, jaką stanowi nielegalne pozyskanie nagrania. Brak takiej zgody wymaga przeprowadzenia oceny, czy dowód - ze względu na swoją treść i sposób uzyskania - nie narusza konstytucyjnie gwarantowanego (art. 47 Konstytucji) prawa do prywatności osoby nagranej, a jeżeli tak, to czy naruszenie tego prawa może znaleźć uzasadnienie w potrzebie zapewnienia innej osobie prawa do sprawiedliwego procesu (art. 45 Konstytucji).” – tak Sąd Najwyższy w wyroku z 22 kwietnia 2016 r. (II CSK 478/15). 

lut

09

Świadczenie 500 plus na dziecko po rozwodzie

W dniu 29 grudnia 2016 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok dotyczący świadczenia wychowawczego, czyli 500 plus na drugie dziecko wychowywane przez jednego z rozwiedzionych rodziców (sygn. akt VIII SA/Wa 876/16).

W analizowanej sprawie ojciec wychowywał córkę, a matka wychowywała wspólnego syna. W wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron obojgu rodzicom ustalając miejsce pobytu dziecka w miejscu zamieszkania matki, ustalając sposób kontaktowania się ojca z dzieckiem oraz obciążono ojca alimentami na rzecz dziecka. W ocenie urzędników córka powinna być traktowana jako pierwsze dziecko, na które świadczenie wychowawcze powinno być przyznane pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

lut

09

Świadczenie 500 plus na dziecko przy opiece naprzemiennej

W przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego, czyli 500 plus, przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Ponadto w takim przypadku dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. 

gru

31

Związek pozamałżeński w trackie sprawy o rozwód a orzeczenie o winie

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

gru

30

Przepisy o adopcji do zmiany

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która doprowadzi do zmiany przepisów adopcyjnych. W ocenie Rzecznika konieczne jest usprawnienie pracy ośrodków adopcyjnych oraz zapewnienie prawidłowości w stosowanej procedurze adopcyjnej.

gru

30

500+ a obniżenie alimentów na dziecko

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to, potocznie zwane 500 plus, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

wrz

05

Adopcja ze wskazaniem – czy na pewno została zlikwidowana (nowa interpretacja)

Mimo przewodniej idei, która towarzyszyła wprowadzeniu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 119[1a] (zmiana wejdzie w życie 18 września 2015 r., Dz.U. poz. 1199, druk sejmowy 2361), a mianowicie, ograniczenia możliwości adopcji ze wskazaniem wyłącznie do krewnych rodzica i jego małżonka, interpretacja tego przepisu, przestaje być jednoznaczna po analizie nagrań z posiedzeń podkomisji i komisji sejmowych rozpatrujących projekt tej zmiany. Nagrania te są zamieszczone na stronie sejmu: http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&7&2361 W trakcie prac komisji przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszali wątpliwości, nie tylko co do celowości nowelizacji, ale również jej skutków, wobec braku zmiany przepisu art. 119 k.r.o.

sie

10

Brak porozumienia rodzicielskiego nie musi się już skończyć ograniczeniem władzy rodzicielskiej ojcu dziecka

W dniu 13 czerwca 2009 r. do kodeksu rodzinnego i opiekuńczo zostało wprowadzone tzw. porozumienie rodzicielskie (art. 58 §1a oraz art. 107 §2 k.r.o.). Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, którzy żyli w rozłączeniu możliwe było wyłącznie, gdy przedstawili oni zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem oraz, gdy zasadne było oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. W sytuacji braku takiego porozumienia, chociażby z powodu sprzeciwu jednego z rodziców, który w zasadzie, nawet nie musiał tłumaczyć dlaczego nie zgadza się na porozumienie rodzicielskie, sąd zmuszony był ograniczyć jednemu z rodziców, z którym dziecko nie zamieszkiwało na stałe, władzę rodzicielską.

sie

09

Zlikwidowano adopcję ze wskazaniem

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma na celu ograniczenie zagrażającego prawom i dobru dzieci tzw. podziemia adopcyjnego poprzez ograniczenie kręgu osób do samych krewnych i małżonka rodzica, w przypadku których jest możliwość adopcji ze wskazaniem. Ustawa ta została uchwalona i podpisana co do zasady w kształcie, który został zaproponowany w projekcie (druk sejmowy nr 2361), mimo negatywnych w tym zakresie opinii ze strony Krajowej Rady Sądownictwa, Prokuratora Generalnego oraz Sądu Najwyższego.

mar

03

Adopcja ze wskazaniem – zostaje. Kolejna negatywna opinia w zakresie zmiany przepisów

W dniu 23 lutego 2015 r. zostało sporządzone stanowisko Rady Ministrów wobec projektu ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego ograniczającego adopcję ze wskazaniem do kręgu osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzającego bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu. Również to stanowisko, tak jak pozostałe, w tym Sądu Najwyższego, jest negatywne, co oznacza, iż projekt przepisów może nie wejść w życie, z dość dużym prawdopodobieństwem. Projekt ten zarejestrowany w Sejmie pod numerem druku sejmowego 2361, w dniu 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W dniu 13 maja 2014 r. Krajowa Rada Sądownictwa wypowiedziała się negatywnie na temat projektowanych zmian w zakresie adopcji ze wskazaniem, przesyłając do Sejmu opinię z 8 maja 2014 r. Ponadto do Sejmu w dniu 14 maja 2014 r. została skierowana opinia Sądu Najwyższego, również negatywna. Kolejne opinie zostały sporządzone przez Biuro Analiz Sejmowych, w tym opinia z 4 lipca 2014 r., która nie poparła projektu zmian, wskazując wprost, iż „(…) przysposobienie ze wskazaniem jest legalną instytucją prawną i nadużyciem jest upowszechnianie w mediach twierdzenie, że każde tego typu orzeczenie sądu stanowi konsekwencje umowy handlowej między rodzicami naturalnymi dziecka i przysposabiającymi. (…).

wrz

08

Uchylenie alimentów na pełnoletnie dziecko

Uchylenie alimentów przez rodzica na pełnoletnie dziecko jest możliwe. Przewidują to przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednakże nie jest to kwestia prosta ani oczywista. Przepisy stanowią, iż w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Skoro można żądać zmiany w zakresie wysokości alimentów, możliwe jest również żądanie ich uchylenia w całości. Rodzic pełnoletniego dziecka może żądać uchylenia alimentów, jeśli wykaże, że dziecko może samodzielnie się utrzymać. Oczywiście nie będzie to dotyczyło tych pełnoletnich dzieci, które są niepełnosprawne i nie mogą podjąć zatrudnienia z powodu swojego stanu zdrowia. Uchylenie alimentów jest możliwe również za okres wcześniejszy niż wytoczenie sprawy w sądzie. Istotne jest bowiem od jakiej daty zaistniały podstawy do uchylenia alimentów, np. pełnoletnie dziecko porzuciło naukę na studiach wyższych bądź w dodatkowej szkole po osiągnięciu dorosłości. Uchylenie alimentów może obejmować również alimenty z okresu wcześniejszego, które zostały zapłacone, ale pod warunkiem wykazania istnienia przesłanek do uchylenia alimentów za ten wsteczny okres.

sie

01

Negatywne opinie na temat likwidacji adopcji ze wskazaniem

Projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego ograniczający adopcję ze wskazaniem do kręgu osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzający bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu, może nie wejść w życie. Projekt ten zarejestrowany w Sejmie pod numerem druku sejmowego 2361 w dniu 5 czerwca 2014 r. został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

cze

12

Pozbawienie byłego małżonka władzy rodzicielskiej

W większości przypadku Sąd orzekając o rozwodzie nie pozbawia żadnego z rodziców władzy rodzicielskiej. Jest to zrozumiałe, gdy oboje z rodziców poczuwają się do pełnienia w życiu dziecka roli ojca lub matki. Jednakże w wielu przypadkach jedno z rodziców zaraz po rozwodzie, choć ma prawo do kontaktów z dzieckiem, przestaje się nim interesować. Może to powodować duże trudności dla osoby, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, gdyż władza rodzicielska obejmuje m.in. prawo i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. Nadto trzeba pamiętać, iż o istotnych sprawach dotyczących dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. Dodatkowo jeśli były współmałżonek nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma możliwości, aby nowy partner życiowy osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem mógł je zaadoptować.

cze

12

Ubóstwo jako przyczyna ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, których celem jest zwiększenie ochrony rodziny, w szczególności dzieci przed pochopnym odbieraniem ich z naturalnych rodzin z powodu ubóstwa. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku kiedy dobro dziecka jest zagrożone sąd ma prawo do umieszczenia dziecka w placówce wychowawczej lub w rodzinie zastępczej. Natomiast w przypadku zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, rodzice mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej.

cze

01

Czy adopcja ze wskazaniem to handel ludźmi?

W Kodeksie karnym obowiązuje przepis art. 189a, który stanowi, że „Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Przepis ten został przeniesiony z innego artykułu Kodeksu karnego, tj. 253 Kodeksu karnego. Miało to miejsce 8 września 2010 r. i w ramach tej samej nowelizacji został dodany do art. 115 § 22, w którym zdefiniowano handel ludźmi jako werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

mar

25

Dojdzie do zmiany przepisów o adopcji ze wskazaniem?

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, przygotowała w dniu 14 marca 2014 r. projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie postępowania adopcyjnego wprowadzając adopcję ze wskazaniem ograniczającą krąg rodziców adopcyjnych do osób spowinowaconych bądź spokrewnionych z rodzicami biologicznymi dziecka oraz wprowadzając bezwzględne pośrednictwo ośrodka adopcyjnego w zakresie złożenia wniosku o przysposobienie do sądu.

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Od 3 listopada 2007 roku obwiązuje ustawa o pomocy osobom uprawionym do alimentów. Na mocy tej ustawy, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, osoba (lub jej ustawowy przedstawiciel) na rzecz której zasądzono alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego od sądu, może wystąpić o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Możliwe jest również złożenie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Warto podkreślić, iż chodzi tu o miejsce zamieszkania a nie zameldowania osoby, na rzecz której zasądzono alimenty. Przepisy te mają na celu zapewnienie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, oraz zwiększyć odpowiedzialność osób zobowiązanych do alimentacji.

lut

23

Okres trwania kontaktów dziecka z rodzicami adopcyjnymi

Przepisy nie określają jak długo powinny trwać takie kontakty. Określa je sąd według swojego uznania oraz przy uwzględnieniu opinii ośrodka adopcyjnego. W tym celu wydaje postanowienie o określeniu osobistej styczności rodziców z dzieckiem. Często zdarza się, iż wystarczy jedno bądź dwa spotkania rodziców z dzieckiem, aby mogli oni je zabrać do siebie do domu, w którym pozostanie na czas trwania postępowania adopcyjnego przed Sądem. Jeśli sąd orzeknie adopcję dziecko zostanie z rodzicami adopcyjnymi na stałe, jako ich dziecko.

lut

23

Opinia kwalifikacyjna dla męża matki dziecka, który chce je przysposobić

Zgodnie z art. 114 [1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Zgodnie natomiast z art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Nie dotyczy to kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem, a zatem ojczyma dziecka (męża matki dziecka).

Nasze wyróżnienia

​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)