Kredytu hipotecznego pozostałego do spłaty nie odlicza się od wartości nieruchomości przy podziale majątku wspólnego

Prawo rodzinne  Podział majątku  Prawo cywilne 

cze

04

W postanowieniu z 26 stycznia 2017 r. (sygn. akt I CSK 54/16) Sąd Najwyższy uznał, iż długu hipotecznego pozostałego do zapłaty nie odlicza się od wartości nieruchomości przy podziale majątku wspólnego. Rozliczeniu podlegają tylko raty kredytu zapłacone do daty podziału majątku.

„Jeśli dług zaciągnięty przez jedno z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej został zużyty na majątek wspólny i spłacony w okresie pomiędzy ustaniem wspólności a podziałem majątku wspólnego, to tak spłacona należność przestaje być długiem i przekształca się w roszczenie o zwrot nakładów na rzecz tego małżonka, który dokonał zapłaty. Roszczenie takie podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 i 46 k.r.o. Tego rodzaju rozliczeń, dotyczących długów spłaconych do dnia prawomocnego podziału majątku, dotyczy art. 618 § 3 k.p.c. Nie znajduje on natomiast zastosowania w przypadku spłaty po podziale majątku przez jednego z małżonków - długu ciążącego nadal na obojgu małżonkach jako dłużnikach solidarnych. Mimo bowiem ustania wspólności ustawowej, małżonkowie pozostają nadal dłużnikami osobistymi, a ich sytuację regulują przepisy kodeksu cywilnego o zobowiązanych solidarnych.”

Innymi słowy, sąd w sprawie o podział majątku dzieli aktywa i nie zajmuje się niespłaconymi długami. Jeżeli raty są spłacane po podziale majątku to mogą być podstawą do roszczeń regresowych między byłymi małżonkami, którzy są dłużnikami solidarnymi. Pozostały do zapłaty dług hipoteczny nie podlega natomiast odliczeniu od wartości nieruchomości.

Sądy wskazały, że „(…) oboje małżonkowie są stroną umowy kredytowej, co oznacza, iż ich zobowiązanie ma charakter solidarny, a podział majątku nie wpływa na obowiązek dłużników osobistych spłaty tego kredytu zgodnie z umową. Przyszłe raty kredytu są zobowiązaniem niewymagalnym w chwili orzekania o podziale majątku, wymagalność poszczególnych rat powstaje bowiem dopiero w dniu ustalonym w harmonogramie spłat kredytu. Spłata wymagalnych rat kredytu przez oboje małżonków lub przez jednego z nich po dokonaniu podziału majątku wspólnego, może być podstawą do regresu między nimi jako dłużnikami solidarnymi na podstawie art. 376 k.c. oraz w razie sporu - podstawą dochodzenia rozliczeń z tego tytułu w postępowaniu sądowym, albowiem nie stoi temu na przeszkodzie art. 567 § 3 w zw. z art. 688 w zw. z art. 618 § 3 k.p.c.”.

Postawa prawna: art. 212, art. 376 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.), art. 45 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.), art. 567 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy kredyt hipoteczny można odliczyć od nieruchomości przy podziale majątku wspólnego małżonków?)

Artykuł powiązano z:  podział majątku wspólnego   rozliczenia nakładów na majątek wspólny i osobisty małżonków   zniesienia współwłasności   o zapłatę przeciwko dłużnikowi solidarnemu  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)