Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej a zakres władzy rodzicielskiej rodzica

Data publikacji: 26.03.2017r.

Zgodnie z art. 112[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25 lutego 1964 r. tekst jedn. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej. Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka. Powyższej regulacji prawnej nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.

Jeżeli sąd ograniczy władzę rodzicielską rodzica nad dzieckiem poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, a jednocześnie nie podejmie żadnego rozstrzygnięcia w zakresie pozostałych obowiązków i praw wynikających z władzy rodzicielskiej, rodzic jest uprawniony do decydowania o kluczowych kwestiach dotyczących sytuacji dziecka, jak na przykład wybór szkoły.

„Do obowiązków i uprawnień rodziców zastępczych (placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej) należą: a) wykonywanie bieżącej pieczy nad osobą małoletniego, b) jego wychowywanie, c) reprezentowanie go w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na jego utrzymanie. Do rodziców dziecka należą pozostałe prawa i obowiązki, a więc: a) piecza nad osobą dziecka (lecz nie bieżąca), np. wybór szkoły dla dziecka, sposobu jego leczenia, b) zarząd jego majątkiem, z wyłączeniem przedmiotów codziennego użytku, c) reprezentowanie go we wszystkich sprawach, w tym także dochodzenia świadczeń alimentacyjnych (…).” – tak Ciepła, Helena. Art. 112(1). W: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. V [online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587558302/355742

Art.  112[1]. §  1. Obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem:

1)  umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym;

2)  pozbawionym opieki i wychowania rodziców umieszczonym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do kierującego odpowiednio zakładem opiekuńczo-leczniczym, zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładem rehabilitacji leczniczej.

Pozostałe obowiązki i prawa wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców dziecka.

§  2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy rodzic może decydować o szkole dziecka, które przebywa w rodzinie zastępczej?)

Artykuł powiązano z:  władzę rodzicielską   ograniczenie władzy rodzicielskiej   pozbawienie władzy rodzicielskiej  

wróć

phone