Porady Online

 

 

więcej

info

Podatek od sprzedaży nieruchomości po śmierci współmałżonka (do zwrotu?)

Data publikacji: 07.06.2017r.

Dotychczas spadkobierca nieruchomości, po śmierci współmałżonka, z którym łączyła go do dnia śmierci małżeńska wspólność majątkowa, w razie sprzedaży nieruchomości był zmuszony zapłacić podatek dochodowy lub odczekać 5 lat od daty śmierci współmałżonka. Urząd skarbowy twierdził bowiem, że 5 – letni okres na zwolnienie z podatku należy liczyć od daty śmierci współmałżonka.

Dopiero w Uchwale Siedmiu Sędziów Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 15 maja 2017 r. (II FPS 2/17) uznano, iż termin 5 lat na zwolnienie z podatku należy liczyć już od daty wspólnego nabycia nieruchomości przez małżonków do majątku wspólnego. Pamiętać należy, że ta interpretacja przepisów nie dotyczy rozwodników, a ci którzy zapłacili podatek (chociaż nie wszyscy) będą mogli wystąpić o jego zwrot.

Art.  10.  1.  Źródłami przychodów są:

1)  stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2)  działalność wykonywana osobiście;

3)  pozarolnicza działalność gospodarcza;

4)  działy specjalne produkcji rolnej;

5)  (uchylony);

6)  najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7)  kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8)  odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)  nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)  prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)  innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a)  działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;

9)  inne źródła.

2.  Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

1)  na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;

2)  w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

3)  składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

3.  Przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.). 

(Podtytuł artykułu: Czy wdowa może sprzedać dom zaraz po śmierci męża?)

Artykuł powiązano z:  rozwód   podział majątku wspólnego   o stwierdzenie nabycia spadku z ustaw  

wróć

phone