500+ a obniżenie alimentów na dziecko

Prawo rodzinne 

gru

30

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie to, potocznie zwane 500 plus, przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Na tle powyższych przepisów pojawiła się wątpliwość czy świadczenie 500 plus ma wpływ na wysokość obowiązku alimentacyjnego rodziców w stosunku do dziecka, a innymi słowy, czy przyznanie 500 plus daje rodzicowi zobowiązanemu do zapłaty alimentów, prawo żądania obniżenia zasądzonych alimentów. Wątpliwości te pojawiły się z uwagi na cel jaki przyświeca 500 plus, a mianowicie, iż służy ono pokryciu częściowych wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Interpretowano, że skoro świadczenie to służy pokryciu takich wydatków i to w częściowym zakresie, to w istocie w ten sposób częściowo jest realizowany obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, tylko ze strony państwa, a nie rodzica.

Z uwagi na rozbieżne interpretacje przepisów, z dniem 20 sierpnia 2016 r. doszło do zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie ze zmienionym art. 135 ust. 3 kodeksu, na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1)  świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169 i 195), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2)  świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3)  świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195);

4)  świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.).

Powyższa zmiana przepisów oznacza, iż nie ma podstaw prawnych do obniżenia alimentów na dziecko z uwagi na przyznanie świadczenia 500 plus. 

Podstawa prawna: art. 4, art. 5 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195, z późn. zm.), art. 135 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)