PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Odpowiedzialność karna za niepłacenie przez trzy miesiące alimentów

Data publikacji: 07.06.2017r.

Od 31 maja 2017 r. obowiązują nowe przepisy o przestępstwie niealimentacji. Dotychczas odpowiedzialność karną ponosił ten, kto uporczywie uchylał się od wykonania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego i przez to narażał osobę na rzecz której zasądzono alimenty na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Obecnie przepis stanowi, iż „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Oznacza to, iż dotychczas to sąd ocenił jak długo konieczne było zaleganie z alimentami, aby ponieść odpowiedzialność karną. Teraz przepis wprost wskazuje na zaległość wynoszącą co najmniej trzy świadczenia alimentacyjne. Ponadto odpowiedzialność karną ponosi się już za samo niepłacenie alimentów. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Surowsza odpowiedzialność karna – bo do 2 lat pozbawienia wolności grozi za niepłacenie alimentów, które jednocześnie naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Kara nie zostanie wymierzona, jeżeli nie płacący alimentów zapłaci wszystkie zaległe alimenty przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego. Sąd odstąpi od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa wskazanego wcześniej (zagrożonego surowszą karą) uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Art.  209.  §  1.  Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§  3.  Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

§  4.  Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§  5.  Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Art.  128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.). 

(Podtytuł artykułu: Czy grozi kara za nie płacenie alimentów?)

Artykuł powiązano z:  o zapłatę alimentów  

wróć

phone