zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.12.2021 r. (środa) oraz 03.12.2021 r. (piątek)  Filia Kancelarii w Nowym Dworze Mazowieckim będzie nieczynna.
Do Filii w Nowym Dworze Maz. w tym tygodniu zapraszamy wyjątkowo w czwartek (02.12.2021 r.) w godz. 9.00 - 19.00

Artykuły: Prawo rodzinne

lut

16

Zaskarżenie odmowy skierowania na szkolenie adopcyjne do sądu

Zgodnie z art. 114[1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Posiadanie świadectwa ukończenia szkolenia jest niezbędne do adopcji dziecka. Skierowanie na szkolenie adopcyjne poprzedzone jest jednak wstępną oceną kandydata dokonywaną przez ośrodek adopcyjny. Negatywna ocena uniemożliwia skierowanie na szkolenie. Zamyka to zatem drogę do adopcji dziecka, chyba że rodzica adopcyjny zwrócić się do innego ośrodka adopcyjnego i tam skutecznie uda mu się dostać na szkolenie.

lis

09

Małżonek odpowiada za długi drugiego małżonka jeśli się na nie zgodził

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

lis

03

Można obniżyć ustalone przez sąd alimenty

Obowiązek płacenia przez rodziców alimentów na rzecz dzieci często trwa dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Potrzeby dziecka zmieniają się. Z tej przyczyny można przed sądem żądać podwyższenia alimentów. Jednak są takie sytuacje, iż konieczne będzie obniżenie zasądzonych od rodziców czy od jednego rodzica alimentów z uwagi na zmianę ich albo dziecka sytuacji osobistej lub majątkowej (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ważne jest też, że można domagać się obniżenia alimentów ustalonych w ugodzie zawartej przed sądem.

lis

03

Rozwód z winy małżonka

Rozwodu można domagać się tylko jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. O rozwód do sądu może wystąpić każdy z małżonków. Zupełny i trwały rozkład pożycia oznacza, iż pomiędzy małżonkami nie ma już żadnych więzi gospodarczych, uczuciowych oraz ustało pożycie małżeńskie. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Oznacza to, iż w wyroku rozwodowym sąd może orzec o winie obu małżonków albo jednego z nich, nie orzekać o winie na zgodny wniosek małżonków w tym zakresie.

sie

19

Kontakty dziadków z dzieckiem nie ograniczają władzy rodzicielskiej

Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem osób wymienionych w art. 113[6] k.r.o. nie jest sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej także w rozumieniu art. 509 k.p.c. Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem osób wymienionych w art. 113[6] k.r.o. nie jest sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej także w rozumieniu art. 509 k.p.c.

sie

17

Kiedy rozwód a kiedy unieważnienie małżeństwa?

Rozwód i unieważnienie małżeństwa to dwie różne instytucje prawne. Obie prowadzą do rozwiązania zawartego związku małżeńskiego, jednakże z różnym skutkiem i z powodu różnych przyczyn. Do rozwodu dochodzi jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Jeśli doszło do rozkładu pożycia, ale na skutek rozwodu miałoby ucierpień dobro wspólnych małoletnich dzieci, sąd nie orzeknie rozwodu. Podobnie będzie jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W tych dwóch ostatnich przypadkach po prostu nie dochodzi do orzeczenia rozwodu. W to miejsce nie wchodzi jednak prawo do unieważnienia małżeństwa, gdyż unieważnienie dotyczy całkowicie odmiennych przypadków.

sie

13

Zmiany w urlopach macierzyńskich dla rodziców adopcyjnych

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopów macierzyńskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich. Został również wprowadzony 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Zgodnie z tymi zmianami pracownik (a zatem kobieta lub mężczyzna), nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o urlop. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski jest natomiast udzielany bezpośrednio po dodatkowych urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

sie

11

Adopcja ze wskazaniem do usunięcia

W dniu 19 kwietnia 2013 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił między innymi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z powtórnym wnioskiem o dokonanie zmian w przepisach adopcji ze wskazaniem. W dniu 23 lipca 2013 r. została udzielona odpowiedź przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej: „Proponowane rozwiązanie, ograniczające krąg osób, którym rodzice biologiczni dziecka mogą przekazać władzę rodzicielską do osób z nim spokrewnionych i spowinowaconych, zasługuje na uwagę z punktu widzenia próby ograniczenia zjawiska przeprowadzania tzw. adopcji ze wskazaniem z jednoczesnym uzyskiwaniem z tego tytułu korzyści materialnych. Jednakże z drugiej strony ograniczanie tego kręgu osób, jedynie do osób spokrewnionych i spowinowaconych, budzi wątpliwości merytoryczne gdyż: a) należy się liczyć z możliwością wystąpienia sytuacji, w której rodzice wskażą krewnych, którzy nigdy nie poznali dziecka. Natomiast samo dziecko mogło wytworzyć więź z osobą niespokrewnioną czy niespowinowaconą z najbliższego otoczenia, której predyspozycje do pełnienia roli rodzica adopcyjnego okażą się większe niż osoby krewnej.

sie

11

Adopcja ze wskazaniem jest legalna

Adopcja ze wskazaniem wynika z art. 119 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka. Adopcja ta zwana potocznie „adopcją ze wskazaniem” nie jest ograniczona do kręgu osób spokrewnionych bądź spowinowaconych z dzieckiem.

sty

13

Zadośćuczynienie pieniężne za brak kontaktów z dzieckiem

Wyrokiem z 15 lipca 2015 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I ACa 202/15 uznał, iż dopuszczalne jest dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr osobistych rodzica w postaci prawa do utrzymywania kontaktu z dzieckiem, a któremu drugi z rodziców utrudnia bądź uniemożliwia realizowanie tych kontaktów. Wyrok został wydany w sprawie, w której powodowi w osobie ojca dziecka – matka dziecka uniemożliwiała kontakty z dzieckiem, mimo wydanego przez sąd orzeczenia regulującego odbywanie kontaktów.

Za święto przypadające w sobotę będzie dodatkowy dzień wolny

Do dnia 7 października 2012 r. obowiązywał przepis, który nie pozwalał na obniżenie wymiaru czasu o święto, czyli o 8 godzin, przypadające w dzień wolny od pracy wynikający z rozkładu czasu pracy. Na przykład jeśli pracownik zgodnie z rozkładem czasu pracy pracował od poniedziałku do piątku, a święto wypadło w sobotę (czyli dzień wolny dla pracownika) to wymiar jego czasu pracy nie ulegał obniżeniu o 8 godzin. Oznacza to, że nie dostawał on dodatkowego dnia wolnego. Jeśli pracownik, zgodnie z rozkładem czasu pracy, pracuje od wtorku do soboty i święto wypadnie w sobotę, czyli w pracujący dla niego dzień, wymiar jego czasu pracy ulegnie obniżeniu o 8 godzin, czyli będzie on w danym tygodniu pracował krócej. Oznaczało to, że jeden pracownik pracował 5 dni w tygodniu, a drugi – 4 dni. Jednemu z nich święto obniżyło wymiar czasu pracy i pracował w danym miesiącu mniej godzin, a drugi musiał wypracować cały wymiar czasu pracy przypadający na dany miesiąc.

lis

17

Jakie dane o rodzicach adopcyjnych gromadzi ośrodek adopcyjny

Ośrodek adopcyjny prowadzi dokumentację dotyczącą kandydatów do przysposobienia dziecka i szkoleń tych osób oraz pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego udzielonej osobom, które przysposobiły dziecko. Prowadzi również rejestr osób, które ukończyły szkolenie. Ośrodek adopcyjny gromadzi następujące informacje dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka: 1) imię i nazwisko; 2) obywatelstwo; 3) adres miejsca zamieszkania; 4) stan cywilny; 5) wykształcenie;

lis

17

Likwidacja adopcji ze wskazaniem

W dniu 24 października 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośba o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów dotyczących adopcji ze wskazaniem. W piśmie Rzecznik zaproponował nowe brzmienie przepisu art. 119[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez dodanie §4: „Jeżeli jest to zgodne z dobrem dziecka, przysposobienie może nastąpić, na wniosek osoby wskazanej przez matkę lub ojca, którą może być wyłącznie krewny lub powinowaty dziecka”. Rzecznik oczekuje zatem zawężenia przy adopcji ze wskazaniem kręgu rodziców adopcyjnych do członków rodziny dziecka.

Rodzic adopcyjny zostanie poinformowany o możliwości adopcji rodzeństwa dziecka

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła obowiązek informowania rodziców adopcyjnych, którzy wcześniej adoptowali dziecko, o możliwości adopcji brata albo siostry tego dziecka. Rodzice tacy mają pierwszeństwo przy adopcji rodzeństwa dziecka przed innymi kandydatami. Przepisy jednak milczą na temat, jak powinna wyglądać procedura adopcyjna przy takim przysposobieniu. Nie jest zatem jasne czy rodzice muszą przechodzić ponowne szkolenie, kwalifikacje, diagnostykę, jak również czy mogą adoptować rodzeństwo w razie dużej różnicy wieku między rodzeństwem.

lis

17

Szkolenia dla rodziców adopcyjnych są bezpłatne

W dniu 8 czerwca 2012 r. zmieniły się przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która reguluje procedury adopcyjne dzieci. Dotychczas kandydat do przysposobienia dziecka musiał wnieść opłatę w wysokości do 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeśli chciał przystąpić do szkolenia na rodzica adopcyjnego. Ośrodek adopcyjny w uzasadnionych przypadkach mógł zwolnić w całości lub w części z ponoszenia odpłatności za szkolenie. Od 8 czerwca 2012 r. szkolenia są nieodpłatne.

lis

17

Dożywotnie alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozwodu są zgodne z Konstytucją

W dniu 25 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 27/2012) orzekł, iż alimenty do których jest zobowiązany jeden z małżonków, który został uznany za wyłącznie winnego rozwodu są zgodne z Konstytucją. Takie alimenty mogą zostać zasądzone od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a zatem od tego małżonka, który odpowiada za rozwód. Istotne jest jednak, aby rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Jeśli po rozwodzie sytuacja materialna małżonka niewinnego nie ulegnie zmianie albo pogorszy się ale w sposób nieznaczny, alimenty się nie należą.

lis

17

Gdy toczy się sprawa o rozwód – nie może toczyć się odrębna sprawa o alimenty lub o kontakty z dzieckiem

Sprawy o rozwód toczą się zawsze przed Sądem Okręgowym, natomiast sprawy o alimenty i o kontakty z dzieckiem – przed Sądem Rejonowym. Często zdarza się, że mimo iż trwa jeszcze małżeństwo, małżonkowie żyją w faktycznej separacji. W tym czasie kierują do sądu rejonowego pozew o alimenty celem uzyskania pieniędzy od drugiego małżonka na utrzymanie dzieci albo na własne utrzymanie albo też wnioski o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Jeśli w czasie gdy toczy się taka sprawa, jeden z małżonków założy sprawę o rozwód, sprawa o alimenty i kontakty nie będzie się mogła toczyć osobno w sądzie rejonowym. Jeśli toczy się sprawa o rozwód sąd okręgowy podejmuje decyzje co do alimentów i kontaktów. Nie można w tym czasie złożyć odrębnego pozwu tylko o alimenty lub odrębnego wniosku tylko o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

lis

17

Od 1 stycznia 2013 r. becikowe nie dla wszystkich

Do dnia 31 grudnia 2012 r. z tytułu urodzenia się dziecka matka lub ojciec albo opiekun dziecka miał prawo otrzymać jednorazową zapomogę w kwocie 1.000 zł (becikowe). Od 1 stycznia 2013 r. przepisy się jednak zmienią na niekorzyść przyszłych rodziców, których dzieci przyjdą na świat od 1 stycznia 2013 r. Becikowe nadal będzie wynosiło 1.000 zł, ale będzie wypłacane rodzicom (opiekunom), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

lis

17

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Zasadą jest, że jeśli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, to rodzice wspólnie powinni ustalić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z rodziców. Pod uwagę należy wziąć dobro dziecko, ale też rozsądne życzenia dziecka, jeśli ze względu na swój wiek, jest ono w stanie je wyrazić. Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia jedno z nich powinno wystąpić z wnioskiem o ustalenie kontaktów do sądu opiekuńczego. Wniosek składa się do sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich, według miejsca zamieszkania dziecka. Jeśli dziecko mieszka np. z matką na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, a ojciec dziecka mieszka np. w Gdańsku, wniosek o ustalenie kontaktów należy złożyć do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział III Rodzinny i Nieletnich przy ul. Chemików 1B.

lut

09

Kontakt rodziców adopcyjnych z dzieckiem

Ośrodek adopcyjny umożliwia kontakt z dzieckiem oraz udostępnia o nim informacje kandydatom do przysposobienia dziecka po ukończeniu przez kandydata do przysposobienia dziecka szkolenia i otrzymaniu pozytywnej opinii kwalifikacyjnej oraz zakwalifikowaniu dziecka do przysposobienia, chyba że przysposobienie następuje między członkami rodziny.

Nasze wyróżnienia

​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)