PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Przepisy o adopcji do zmiany

Data publikacji: 30.12.2016r.

Rzecznik Praw Dziecka zaapelował do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która doprowadzi do zmiany przepisów adopcyjnych. W ocenie Rzecznika konieczne jest usprawnienie pracy ośrodków adopcyjnych oraz zapewnienie prawidłowości w stosowanej procedurze adopcyjnej.

„Powodem podjęcia przez Rzecznika Praw Dziecka prac nad standaryzacją pracy ośrodków adopcyjnych oraz projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, były sygnały o występujących nieprawidłowościach w działalności ośrodków adopcyjnych, które mogły rzutować na sprawność przebiegu procesów adopcyjnych oraz zagrażać, dobru dziecka. Do 3l grudnia 2011 r. prowadzenie procedur adopcyjnych należało do wyłącznych kompetencji ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, prowadzonych przez powiaty. Ośrodki te były samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, posiadającymi odrębność organizacyjną i finansową. Od 1 stycznia 2012 r. zadania te, stosownie do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zostały przejęte przez samorząd województwa W tym celu marszałek województwa zobowiązany został do utworzenia ośrodków adopcyjnych w miejsce dotychczas funkcjonujących ośrodków adopcyjno – opiekuńczych. Po prawie 5 latach od wejścia w życie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz funkcjonowania ośrodków adopcyjnych w nowej formule organizacyjnej, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, przyjęte w niektórych województwach rozwiązania organizacyjne dotyczące usytuowania ośrodków adopcyjnych nie sprawdziły się, wpływając negatywnie na funkcjonowanie tych ośrodków oraz prawidłowość wykonywanych zadań. Dotyczy to rozwiązań, w których ośrodki adopcyjne umieszczono w strukturze organizacyjnej regionalnych ośrodków polityki społecznej (ROPS).” – fragment z wystąpienia Rzecznika z 25 listopada 2016 r.

Propozycja zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje dodanie przepisów określających szczegółowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci na rodziców adopcyjnych:

1) dają rękojmię należytego sprawowania opieki nad dzieckiem;

2) nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;

5) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę oraz

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto zgodnie z założeniem nowelizacji, minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, standardy realizacji zadań ośrodków adopcyjnych w celu podniesienia jakości pracy i wprowadzenia jednolitych podstawowych zasad funkcjonowania ośrodków adopcyjnych.

W uzasadnieniu projektu zmiany przepisów wskazano, iż „Rozporządzenie określać będzie minimalne standardy, jakie musi spełnić każdy ośrodek adopcyjny, zarówno publiczny, jak i niepubliczny, realizujący powierzone ustawą zadania, w tym:

1.         czynności ośrodka adopcyjnego dotyczące dziecka od chwili zgłoszenia dziecka do ośrodka do czasu zakończenia postępowania adopcyjnego przed sądem,

2.         przebieg procedury adopcyjnej dla kandydatów na rodziców adopcyjnych,

3.         kwalifikowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych,

4.         nadzór ośrodka adopcyjnego nad osobistą stycznością dziecka z kandydatami na rodziców adopcyjnych,

5.         czynności ośrodka adopcyjnego związane ze sporządzaniem wywiadu adopcyjnego,

6.         prowadzenie dokumentacji przez ośrodek adopcyjny,

7.         warunki organizacyjne, techniczne i lokalowe ośrodka adopcyjnego.

Powyższa regulacja – w ocenie projektodawcy - jest konieczna, zważywszy na występujący w praktyce różny sposób prowadzenia i funkcjonowania ośrodków adopcyjnych, a także występujące w niektórych z nich nieprawidłowości.”

Stan prawny aktualny na dzień publikacji artykułu.

Art.  172. 1. Kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kandydatów do przysposobienia:

1)  spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub

2)  którzy wcześniej przysposobili rodzeństwo dziecka, lub

3)  sprawujących nad dzieckiem rodzinną pieczę zastępczą, z wyjątkiem osób lub małżonków, niespełniających warunków dotyczących rodzin zastępczych w zakresie niezbędnych szkoleń, którym sąd powierzył tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 109 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Program szkolenia kandydatów do przysposobienia dziecka zatwierdza, na okres pięciu lat, minister właściwy do spraw rodziny, na wniosek podmiotu prowadzącego szkolenie.

4. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programu szkolenia, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze decyzji.

5. Przed skierowaniem kandydata do przysposobienia dziecka na szkolenie ośrodek adopcyjny dokonuje jego wstępnej oceny, z uwzględnieniem:

1)  kwalifikacji osobistych, o których mowa w art. 1141 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

2)  motywacji do podjęcia się wychowywania dziecka;

3)  wywiadu adopcyjnego.

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Art.  114[1]. §  1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

§  2. Między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.). 

wróć

phone