Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem – kurator, sankcja pieniężna, grzywna, areszt

Prawo rodzinne 

lip

26

„Postanowienie regulujące kontakty rodziców z dzieckiem, nakazujące wydawanie dziecka przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, oraz zobowiązujące drugiego rodzica do odprowadzania dziecka, podlega wykonaniu w postępowaniu unormowanym w art. 598 [1] i nast. k.p.c.”. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 28 sierpnia 2008 r. (III CZP 75/08). Oznaczało to, iż w sytuacji gdy jeden z rodziców odmawia wydania dziecka, można było zastosować procedurę odebrania dziecka przy udziale kuratora od drugiego rodzica, celem odbycia z nim kontaktów poza miejscem zamieszkania dziecka.

W dniu 18 marca 2011 r. Sąd Najwyższy zajął jednak odmienne stanowisko i stwierdził, iż postanowienie sądu opiekuńczego określające stałe i powtarzające się kontakty z dzieckiem w obecności osoby wykonującej nad nim pieczę podlega wykonaniu na podstawie art. 1051 kpc (uchwała z 18 marca 2011 r. III CZP 139/10). Oznaczało to możliwość zastosowania grzywny (zamienianej następnie na areszt do 6 miesięcy w wypadku jej niezapłacenia). Jednocześnie odstąpiono od możliwości przymusowego odebrania dziecka na kontakty przez kuratora.

W dniu 13 sierpnia 2011 r. weszły jednak w życie nowe przepisy, które odrębnie uregulowały kwestię niewykonania bądź niewłaściwego wykonania orzeczenia sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Procedura ta jest uregulowana w art. 598 [15] i nast. kpc. Przepisy te stanowią między innymi, iż jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Powyższe przepisy wykluczyły jednoznacznie możliwość przymusowego odebrania dziecka na kontakty przez kuratora bądź zastosowania grzywny (zamienianej na areszt) za niewydanie dziecka na kontakty. 

Postawa prawna: art. 598 [1], art. 598 [6], art. 598 [15], art. 598 [16], art. 1051, art. 1053 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), art. 58, art. 113, art. 113 [1] ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy kurator może odebrać dziecko na kontakty?)

Artykuł powiązano z:  rozwód   kontakty rodziców z dziećmi   kontakty dziadków z dziećmi   o odebranie dziecka  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)