Adopcja pasierba przez macochę

Data publikacji: 10.04.2017r.

Prawo przewiduje możliwość adopcji pasierba, czyli dziecka małżonka z innego związku, przez drugiego małżonka np. macochę. Konieczne jest jednak, aby drugi z rodziców dziecka wyraził zgodę na tę adopcję bądź orzeczeniem Sądu został prawomocnie pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Zwrócić należy również uwagę, iż małżonek, który wnioskuje o adopcję jest ustawowo zwolniony z odbycia procedury szkoleniowej przed ośrodkiem adopcyjnym i nie musi uzyskać świadectwa ukończenia szkolenia. Ponadto z uwagi na fakt, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską drugiego małżonka, nie następuje zgłoszenie dziecka do przysposobienia do ośrodka adopcyjnego. 

Art.  121.  §  1.  Przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi.

§  2.  Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.

§  3.  Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego.

§  4.  Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.

Art.  121[1]. §  1.  Przepisu art. 121 § 3 nie stosuje się względem małżonka, którego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka, ani względem krewnych tego małżonka, także w razie przysposobienia po ustaniu małżeństwa przez śmierć tego małżonka.

§  2.  W wypadku gdy małżonek przysposobił dziecko swego małżonka po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, przepisu art. 121 § 3 nie stosuje się względem krewnych zmarłego, jeżeli w orzeczeniu o przysposobieniu sąd opiekuńczy tak postanowił.

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682).

(Podtytuł artykułu: Czy żona może adoptować dziecko swojego męża z innego związku?)

Artykuł powiązano z:  adopcja   adopcja przez współmałżonka  

wróć

phone