Bez adresu pozwanego sąd nie rozpozna sprawy, chyba że…

Data publikacji: 10.04.2017r.

Do Sądu Apelacyjnego w Krakowie trafiła sprawa, która zakończyła się wydaniem orzeczenia w dniu 19 stycznia 2017 r. (sygn. akt I Acz 2495/16) na kanwie takiego to oto stanu faktycznego:

W pozwie o rozwód powódka wskazała obecny adres zamieszkania pozwanego. Przesyłka przesłana do pozwanego na powyższy adres została zwrócona z adnotacją, iż „adresat wyprowadził się nie podając adresu”. Następnie Sąd zobowiązał powódkę do wskazania w terminie 14 dni adresu pozwanego (miejsca pobytu) pod rygorem zawieszenia postępowania. Odpowiadając na to zobowiązanie, powódka wskazała, że nie zna obecnego adresu pozwanego i nie jest w stanie podać, gdzie pozwany przebywa. Z tych przyczyn Sąd Okręgowy zawiesił postępowanie, na podstawie art. 177 §1 pkt 6 kpc, stanowiącego, iż sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli w skutek niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego nie można nadać sprawie dalszego biegu.

W takiej sytuacji jak powyższa, jeżeli strona wnosząca pozew, nie tylko o rozwód, nie zna adresu zamieszkania pozwanego, konieczne jest dodatkowo złożenie wniosku o ustanowienie kuratora. 

Art.  126.  §  1.  Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1)  oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2)  oznaczenie rodzaju pisma;

3)  osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4)  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5)  wymienienie załączników.

§  2.  Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1)  oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

§  2[1].  Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.

§  3.  Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnik dokonał wyboru wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa wnosi się za pośrednictwem tego systemu.

§  3[1].  Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

§  4.  Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

§  5.  Pismo procesowe wniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§  6.  Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, tryb zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym, za pomocą którego można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.

Art.  144.  §  1.  Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

§  2.  O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym i lokalu wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie.

§  3.  Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym.

§  4.  Czynności określone w § 1-3 może wykonywać także referendarz sądowy.

Art.  177.  §  1.  Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:

1)  jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego;

2)  jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną;

3)  jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej;

31)  jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

4)  jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej;

5)  w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności, a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy;

6)  jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

§  2.  Jeżeli postępowanie karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych wypadkach może zwrócić się do właściwego organu.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy podanie adresu pozwanego w pozwie jest konieczne?)

Artykuł powiązano z:  rozwód   o zapłatę alimentów   separację   o zapłatę  

wróć

phone