Artykuły: Prawo rodzinne

Zmiany w przepisach o dziedziczeniu spadków

Od 15 listopada 2023 r. zmienią się zasady dziedziczenia spadków, ale również reguły dotyczące ich odrzucania oraz uzyskiwania zezwolenia sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.  Zmiana przepisów polega na ograniczeniu zstępnych dziadków dopuszczonych do dziedziczenia, albowiem nie będą już dziedziczyć wszyscy zstępni, a jedynie dzieci i wnuki tych dziadków, którzy zmarli przed spadkodawcą, doprecyzowano również zasady odrzucania spadków. 

Wynagrodzenie za korzystanie z mieszkania w sprawie o podział majątku małżeńskiego

Po ustaniu wspólności majątkowej, w sprawie o podział majątku wspólnego, małżonek jest uprawniony do dochodzenia roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie przez drugiego małżonka ze składników majątku wspólnego w zakresie, do którego nie uprawnia art. 206 k.c. Ale czy zawsze…

kwi

17

Apelacji nie może już rozpoznać jeden sędzia

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, której nadał moc zasady prawnej i ustalił, że przyjęta w uchwale wykładnia prawa obowiązuje od dnia jej podjęcia. Uchwała została wydana w sprawie o sygn. akt III PZP 6/22. Mimo że uchwała ta dotyczyła zażalenia w sprawie pracowniczej, ma ona zastosowanie do wszystkich spraw rozpoznawanych w II instancji, a zatem przede wszystkim apelacji. 

Wykonywanie bieżącej pieczy nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą

Czy rodzina zastępcza, u której przebywa dziecko może bez zgody rodzica biologicznego, który posiada władzę rodzicielską, korzystać z konsultacji medycznej w razie choroby tego dziecka?

maj

18

Kara za niewykonywanie kontaktów z dzieckiem

Art. 598[16] § 1 w związku z art. 598[15] § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.) w zakresie, w jakim obejmują sytuacje, w których niewłaściwe wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków związane jest z zachowaniem dziecka, niewywołanym przez osobę, pod której pieczą dziecko to się znajduje, są niezgodne z art. 48 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

maj

06

Przymusowe odebranie dziecka przez kuratora

Czy na etapie wydawania orzeczenia w sprawie o przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej możliwe jest badanie przez sąd celowości realizacji orzeczenia o odebraniu osoby z perspektywy zasady ochrony dobra dziecka?

Majątek wspólny małżeński a udziały w spółce z o.o.

Jeżeli jeden z małżonków w trakcie małżeństwa, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, nabył udziały w spółce z o.o. to czy udziały te wchodzą do majątku wspólnego?  W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że udziały w spółce z o.o., nabyte przez jednego z małżonków ze środków należących do majątku wspólnego...

Rozliczenie majątku konkubentów

Strony pozostawały w faktycznym pożyciu, nie będąc małżeństwem. Do rozliczeń między osobami pozostającymi w takiej relacji mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. W wyroku z 21 marca 2018 r. (V CSK 215/17) Sąd Najwyższy analizował przypadek, w którym osoba pozwana w tym procesie i powód pozostawali w związku partnerskim w okresie od 2001 r. do 2010 r. ...

sty

11

Zrzeczenie się alimentów na rzecz dzieci

W świetle prawa rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny powstaje  z mocy prawa, niezależnie od woli stron (uchwała Sądu Najwyższego z 4 grudnia 2013 r., III CZP 85/13). Z uwagi na charakter stosunku alimentacyjnego przedstawiciel ustawowy małoletniego dziecka nie może skutecznie zrzec się z góry w jego imieniu roszczeń alimentacyjnych (orzeczenie Sądu Najwyższego z 21 października 1952 r., C 1624/52).  W wyroku z 30.06.2021 r. (I NSNc 79/20) Sąd Najwyższy analizował obowiązek alimentacyjny.

paź

27

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

W dniu 19 września 2021 r. wszedł w życie przepis, który umożliwia rodzinie dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę z powodu niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z powodu ciężkiego  i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoby najbliżej. W poprzednim stanie prawnym dochodzenie roszczenia tego rodzaju nie było możliwe, a zadośćuczynienie za cierpienia psychiczne należne było wyłącznie w razie śmierci osoby najbliżej.

wrz

03

Działalność gospodarcza a majątek wspólny małżeński

Jeden z byłych małżonków działalność gospodarczą w formie jednoosobowej rozpoczął wykonywać na kilka lat przed zawarciem związku małżeńskiego. Czy w takim przypadku działalność gospodarcza, rozumiana jako przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego byłych małżonków, skoro była ona wykonywana również w czasie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej i przynosiła dochód, który wchodzi do majątku wspólnego zgodnie z przepisami?

maj

20

Dział spadku a podział majątku małżeńskiego spadkodawcy

Jeśli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu. 

kwi

12

Wniosek do sądu o opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się wobec sprawcy przemocy w rodzinie

Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

lis

27

Zwrot kosztów utrzymania dziecka pokrytych przez jednego z rodziców

Zgodnie z art. 140 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

lis

15

Na pożyczkę nie potrzeba zgody współmałżonka

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafiła sprawa o zapłatę z powództwa banku, w której małżonek podnosił, że zawarta przez niego umowa pożyczki jest nieważna, gdyż została zawarta bez zgody drugiego z małżonków i bez weryfikacji zdolności kredytowej przez bank. W wyroku z 9.06.2020 r. (sygn. Akt XIV C 242/19) Sąd ten rozstrzygnął o sprawie. 

lis

15

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu dla najbliższej rodziny

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. W dniu 22.10.2019 r. została wydana uchwała (sygn.. akt I NSNc 5/19) odpowiadająca na zadane w tej sprawie pytanie: czy najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego.

maj

06

Za adopcję ze wskazaniem kara pozbawienia wolności

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Od 20 listopada 2019 r. przepis ten brzmi już inaczej.

kwi

06

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie realizacji kontaktów z dziećmi w okresie epidemii koronawirusa

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło stanowisko w tym przedmiocie.

lut

14

Przestępstwo uprowadzenia dziecka przez rodzica z pełną władzą rodzicielską

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Czy podmiotem przestępstwa określonego w art. 211 k.k. może być rodzic dziecka, posiadający nad nim władzę rodzicielską? 

sty

15

Rozliczenie spłaconego kredytu między byłymi małżonkami po sprawie o podział majątku

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa sporu o podział majątku wspólnego, w której zadano między innymi pytanie o zasady rozliczeń między byłymi współmałżonkami roszczeń o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie i spłaconego przez jednego z małżonków po zniesieniu wspólności. Drugie pytanie w tej sprawie dotyczyło określenia przez sąd wartości nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego.

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)