Artykuły: Prawo cywilne

kwi

07

Zmiany w przepisach o wyzysku i przedawnieniu roszczeń – zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

Z dniem 30 czerwca 2022 r. wejdą w życie zmiany w kodeksie cywilnym, które dotyczą kwestii przedawnienia i możliwości jego przerwania poprzez zawezwanie do próby ugodowej, a także wyzysku. Zmiany te wprowadza ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

sty

27

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie

Jeszcze w październiku 2020 r. do powiększonego składu Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne (postanowienie Sądu Najwyższego z 16.10.2020 r., IV CSK 107/20): 1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie oceniać, że postępowanie pojednawcze doprowadzi do zawarcia ugody?

sty

14

Zadośćuczynienie pieniężne za smog

Czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas,  w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie?

Rozliczenie majątku konkubentów

Strony pozostawały w faktycznym pożyciu, nie będąc małżeństwem. Do rozliczeń między osobami pozostającymi w takiej relacji mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. W wyroku z 21 marca 2018 r. (V CSK 215/17) Sąd Najwyższy analizował przypadek, w którym osoba pozwana w tym procesie i powód pozostawali w związku partnerskim w okresie od 2001 r. do 2010 r. ...

paź

27

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

W dniu 19 września 2021 r. wszedł w życie przepis, który umożliwia rodzinie dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę z powodu niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z powodu ciężkiego  i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoby najbliżej. W poprzednim stanie prawnym dochodzenie roszczenia tego rodzaju nie było możliwe, a zadośćuczynienie za cierpienia psychiczne należne było wyłącznie w razie śmierci osoby najbliżej.

paź

07

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Po dokonaniu darowizny przez matkę na rzecz swojego syna stosunki między stronami, które wcześniej były dobre, pogorszyły się. Syn przyjeżdżając do swojego domu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie domu matki, ignorował ją, nie angażował się w prace w obejściu przy swoim domu. W czasie kolejnej wizyty doszło do kłótni między stronami i do interwencji policji. Matka  pismem odwołała darowiznę nieruchomości uczynioną na rzecz syna - pozwanego z uwagi na rażącą niewdzięczność, polegającą na nagannym i aroganckim zachowaniu się w stosunku do niej, wielokrotnym znieważaniu słowami uznanymi za wulgarne i wielokrotnym kierowaniu w stosunku do niej gróźb karalnych. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. 

wrz

03

Działalność gospodarcza a majątek wspólny małżeński

Jeden z byłych małżonków działalność gospodarczą w formie jednoosobowej rozpoczął wykonywać na kilka lat przed zawarciem związku małżeńskiego. Czy w takim przypadku działalność gospodarcza, rozumiana jako przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego byłych małżonków, skoro była ona wykonywana również w czasie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej i przynosiła dochód, który wchodzi do majątku wspólnego zgodnie z przepisami?

maj

20

Dział spadku a podział majątku małżeńskiego spadkodawcy

Jeśli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu. 

kwi

12

Wniosek do sądu o opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się wobec sprawcy przemocy w rodzinie

Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

lut

21

Opłaty komornicze przedawniają się w trzy lata

Do Sądu Najwyższego trafiła kwestia przedawnienia opłat komorniczych z tytułu prowadzonej egzekucji. W dniu 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 84/19) i kwestię powyższą wyjaśnił. 

lis

15

Na pożyczkę nie potrzeba zgody współmałżonka

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafiła sprawa o zapłatę z powództwa banku, w której małżonek podnosił, że zawarta przez niego umowa pożyczki jest nieważna, gdyż została zawarta bez zgody drugiego z małżonków i bez weryfikacji zdolności kredytowej przez bank. W wyroku z 9.06.2020 r. (sygn. Akt XIV C 242/19) Sąd ten rozstrzygnął o sprawie. 

lis

15

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu dla najbliższej rodziny

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. W dniu 22.10.2019 r. została wydana uchwała (sygn.. akt I NSNc 5/19) odpowiadająca na zadane w tej sprawie pytanie: czy najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego.

sie

12

Odszkodowanie dla poszkodowanego za opiekę osoby najbliższej

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. A co z kosztami opieki sprawowanej przez osobę najbliższą?

lip

03

Zbyt wysokie odsetki za opóźnienie do uchylenia przez Sąd

W umowie pożyczki zawartej w dniu 24 lipca 2006 r. strony zastrzegły, że w przypadku niespłacenia pożyczki wraz z odsetkami w ustalonym terminie, pożyczkobiorca obowiązany będzie do zapłaty odsetek karnych w wysokości 30% za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki. 

lip

03

Za niezapłacone składki na ZUS odpowiadają spadkobiercy

Obciążające zmarłego należności z tytułu niezapłaconych przez niego składek - według stanu na dzień otwarcia spadku - będą przechodzić, jako obowiązek majątkowy zmarłego, a więc jako dług spadku, na spadkobierców, którzy przyjęli spadek, w granicach ich odpowiedzialności za ów dług.

maj

06

Sąd i komornik sprawdzają przedawnienie roszczeń

Do procedury cywilnej wprowadzono przepisy wymagające weryfikowania przez sąd, ale również przez komornika, czy doszło do przedawnienia. Już na etapie wnoszenia pozwu sąd musi zweryfikować, czy żądanie wynikające z pozwu np. o zapłatę nie uległo przedawnieniu. 

maj

06

Bez zachowku dla dziecka po odrzuceniu spadku przez rodzica

Czy osobą uprawnioną do zachowku, która jako zstępny byłaby powołana do spadku z ustawy, jest wnuk spadkodawcy jako dalszy zstępny, gdy dziecko spadkodawcy jako spadkobierca ustawowy odrzuciło spadek z ustawy, w sytuacji gdy dziedziczenie (stwierdzenie nabycia spadku)   nastąpiło na podstawie testamentu, a dziecko spadkodawcy, które odrzuciło spadek nie zostało powołane do dziedziczenia na podstawie tego testamentu? – takie pytanie trafiło do Sądu Najwyższego. 

kwi

17

Odszkodowanie od biegłego sądowego za fałszywą opinię

Do sądu trafiła sprawa, w której powód domagał się zasądzenia od pozwanej kwoty 80.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem częściowego odszkodowania za szkodę, jaką wyrządziła mu pozwana sporządzając fałszywą opinię dla potrzeb postępowania sądowego. 

kwi

16

Ułatwienia w zabezpieczenia roszczeń w sądzie

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Z dniem 1 lutego 2020 r. wprowadzono jednak zmianę przepisów, która dla pewnej grupy podmiotów uprościła uzyskanie zabezpieczenia. 

kwi

06

Moc wiążąca prawomocnego wyroku w innej sprawie

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawę z pytaniem o to, czy prawomocne przesądzenie w wyroku wydanym we wcześniejszej sprawie jest wiążące w kolejnej sprawie pomiędzy tymi samymi stronami.

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)