Artykuły: Prawo cywilne

lis

20

Zniesiono ograniczenia w zasiedzeniu ziemi rolnej

Od  30.04.2016 r. obowiązywał przepis ograniczający znacznie możliwość zasiedzenia gruntów rolnych. Przewidywał on, że nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny. Przepis ten w dniu 5.10.2023 r. został uchylony. 

Zmiany w przepisach o dziedziczeniu spadków

Od 15 listopada 2023 r. zmienią się zasady dziedziczenia spadków, ale również reguły dotyczące ich odrzucania oraz uzyskiwania zezwolenia sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka.  Zmiana przepisów polega na ograniczeniu zstępnych dziadków dopuszczonych do dziedziczenia, albowiem nie będą już dziedziczyć wszyscy zstępni, a jedynie dzieci i wnuki tych dziadków, którzy zmarli przed spadkodawcą, doprecyzowano również zasady odrzucania spadków. 

wrz

18

Koszty i odsetki przy umowie pożyczki po zmianie przepisów

Dający pożyczkę ma prawo żądać od biorącego pożyczkę odsetek oraz pozaodsetkowych kosztów. Kwoty te jednak nie mogą być dowolne, bowiem zmiana przepisów o pożyczce ustaliła te wartości. Pozaodsetkowe koszty w całym okresie spłaty pożyczki nie mogą być wyższe od 25% całkowitej kwoty pożyczki. Jeżeli pozaodsetkowe koszty przekraczają maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów określoną powyżej należą się pozaodsetkowe koszty w maksymalnej wysokości.

maj

23

Zmiany w przepisach o zachowku – obniżenie i rozłożenie na raty oraz fundacja rodzinna

Od 22 maja 2023 r. zmieniają się przepisy o zachowku nie tylko w związku z wprowadzeniem fundacji rodzinnych. Zmiany dotyczą również sposobu zapłaty zachowku i możliwości obniżenia jego wysokości. 

Wraz z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej zmieniają się od 22 maja 2023 r. przepisy o zachowku. Prawo do zachowku nie będzie się należało także tej osobie, która otrzymała świadczenie od fundacji rodzinnej lub mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

kwi

17

Apelacji nie może już rozpoznać jeden sędzia

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, której nadał moc zasady prawnej i ustalił, że przyjęta w uchwale wykładnia prawa obowiązuje od dnia jej podjęcia. Uchwała została wydana w sprawie o sygn. akt III PZP 6/22. Mimo że uchwała ta dotyczyła zażalenia w sprawie pracowniczej, ma ona zastosowanie do wszystkich spraw rozpoznawanych w II instancji, a zatem przede wszystkim apelacji. 

lut

20

Wywłaszczenie działek pod budowę drogi S7

Jaka jest procedura postępowania w związku z wywłaszczeniem działek pod budowę drogi S7? Jakie przepisy regulują tę materię i na co należy zwrócić uwagę, aby zadbać o swoje interesy? Procedurę wywłaszczenia działek pod budowę drogi publicznej, a zatem również drogi ekspresowej S7 w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcisku Płońsk – Czosnów” reguluje tzw. spec ustawa drogowa, tj. ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

kwi

07

Zmiany w przepisach o wyzysku i przedawnieniu roszczeń – zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

Z dniem 30 czerwca 2022 r. wejdą w życie zmiany w kodeksie cywilnym, które dotyczą kwestii przedawnienia i możliwości jego przerwania poprzez zawezwanie do próby ugodowej, a także wyzysku. Zmiany te wprowadza ustawa z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

sty

27

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie

Jeszcze w październiku 2020 r. do powiększonego składu Sądu Najwyższego trafiło następujące zagadnienie prawne (postanowienie Sądu Najwyższego z 16.10.2020 r., IV CSK 107/20): 1. Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy przerwa biegu przedawnienia zależy od tego, czy wierzyciel, mając na względzie zachowanie dłużnika, mógł rozsądnie oceniać, że postępowanie pojednawcze doprowadzi do zawarcia ugody?

sty

14

Zadośćuczynienie pieniężne za smog

Czy prawo do życia w czystym środowisku umożliwiającym oddychanie powietrzem atmosferycznym spełniającym standardy jakości określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w miejscach, w których osoba przebywa przez dłuższy czas,  w szczególności w miejscu zamieszkania, stanowi dobro osobiste podlegające ochronie?

Rozliczenie majątku konkubentów

Strony pozostawały w faktycznym pożyciu, nie będąc małżeństwem. Do rozliczeń między osobami pozostającymi w takiej relacji mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. W wyroku z 21 marca 2018 r. (V CSK 215/17) Sąd Najwyższy analizował przypadek, w którym osoba pozwana w tym procesie i powód pozostawali w związku partnerskim w okresie od 2001 r. do 2010 r. ...

paź

27

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

W dniu 19 września 2021 r. wszedł w życie przepis, który umożliwia rodzinie dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę z powodu niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z powodu ciężkiego  i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoby najbliżej. W poprzednim stanie prawnym dochodzenie roszczenia tego rodzaju nie było możliwe, a zadośćuczynienie za cierpienia psychiczne należne było wyłącznie w razie śmierci osoby najbliżej.

paź

07

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Po dokonaniu darowizny przez matkę na rzecz swojego syna stosunki między stronami, które wcześniej były dobre, pogorszyły się. Syn przyjeżdżając do swojego domu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie domu matki, ignorował ją, nie angażował się w prace w obejściu przy swoim domu. W czasie kolejnej wizyty doszło do kłótni między stronami i do interwencji policji. Matka  pismem odwołała darowiznę nieruchomości uczynioną na rzecz syna - pozwanego z uwagi na rażącą niewdzięczność, polegającą na nagannym i aroganckim zachowaniu się w stosunku do niej, wielokrotnym znieważaniu słowami uznanymi za wulgarne i wielokrotnym kierowaniu w stosunku do niej gróźb karalnych. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. 

wrz

03

Działalność gospodarcza a majątek wspólny małżeński

Jeden z byłych małżonków działalność gospodarczą w formie jednoosobowej rozpoczął wykonywać na kilka lat przed zawarciem związku małżeńskiego. Czy w takim przypadku działalność gospodarcza, rozumiana jako przedsiębiorstwo wchodzi w skład majątku wspólnego byłych małżonków, skoro była ona wykonywana również w czasie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej i przynosiła dochód, który wchodzi do majątku wspólnego zgodnie z przepisami?

maj

20

Dział spadku a podział majątku małżeńskiego spadkodawcy

Jeśli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu. 

kwi

12

Wniosek do sądu o opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się wobec sprawcy przemocy w rodzinie

Jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta tą przemocą może żądać, aby sąd, właściwy według przepisów Kodeks postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, zobowiązał go do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazał zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

lut

21

Opłaty komornicze przedawniają się w trzy lata

Do Sądu Najwyższego trafiła kwestia przedawnienia opłat komorniczych z tytułu prowadzonej egzekucji. W dniu 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę (sygn. akt III CZP 84/19) i kwestię powyższą wyjaśnił. 

lis

15

Na pożyczkę nie potrzeba zgody współmałżonka

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafiła sprawa o zapłatę z powództwa banku, w której małżonek podnosił, że zawarta przez niego umowa pożyczki jest nieważna, gdyż została zawarta bez zgody drugiego z małżonków i bez weryfikacji zdolności kredytowej przez bank. W wyroku z 9.06.2020 r. (sygn. Akt XIV C 242/19) Sąd ten rozstrzygnął o sprawie. 

lis

15

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu dla najbliższej rodziny

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. W dniu 22.10.2019 r. została wydana uchwała (sygn.. akt I NSNc 5/19) odpowiadająca na zadane w tej sprawie pytanie: czy najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, który w wyniku czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego.

sie

12

Odszkodowanie dla poszkodowanego za opiekę osoby najbliższej

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. A co z kosztami opieki sprawowanej przez osobę najbliższą?

lip

03

Zbyt wysokie odsetki za opóźnienie do uchylenia przez Sąd

W umowie pożyczki zawartej w dniu 24 lipca 2006 r. strony zastrzegły, że w przypadku niespłacenia pożyczki wraz z odsetkami w ustalonym terminie, pożyczkobiorca obowiązany będzie do zapłaty odsetek karnych w wysokości 30% za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki. 

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)