Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Kancelaria prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem upadłościowym, zgodnie z obowiązującymi od 31 grudnia 2014 r. znowelizowanymi przepisami w tym zakresie oraz reprezentuje klientów przed syndykiem masy upadłości.

Do wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela. Wniosek składa się na urzędowym formularzu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może też zgłosić wierzyciel.

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

1)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2)  wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;

3)  wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4)  aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

5)  spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;

6)  spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;

7)  listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;

8)  oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491[4] ust. 2 i 3.

 

Przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości:

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

1)  w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,

2)  ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491[20],

3)  dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

4)  czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

Zobacz aktualności prawne dotyczące upadłości konsumenckiej

wróć

phone