Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka 

Kancelaria prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przed sądem upadłościowym oraz reprezentuje klientów przed syndykiem masy upadłości.

Do wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezbędne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela. Wniosek składa się na urzędowym formularzu. Wniosek o ogłoszenie upadłości może też zgłosić wierzyciel.

W dniu 24 marca 2020 r. zostały zmienione przepisy o upadłości konsumenckiej. Zmienił się wniosek o ogłoszenie tej upadłości w sądzie, ale też przepisy wyszły naprzeciw dłużnikom. 
Po zmianie przepisów we wniosku o ogłoszenie upadłości konieczne będzie wskazanie dodatkowych elementów: 
1. informacji o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
2. informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
3. informacji o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
4. oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku. 
Jeżeli oświadczenie, o którym mowa powyżej nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.
Zostały jednak uchylone przepisy dotychczas ograniczające dostępność upadłości konsumenckiej. 
Dotychczas bowiem sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości:
1. jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
2. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
1) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
2) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491[20],
3) dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
- chyba że przeprowadzenie postępowania było uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
3. jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania było uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
4. jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku były niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie były istotne lub przeprowadzenie postępowania było uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Po zmianie przepisów Sąd umarza postępowanie, jeżeli zostanie ujawnione, że dane podane przez dłużnika we wniosku o ogłoszenie upadłości są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
Zmiana przepisów spowodowała również, iż zasadą będzie plan spłaty wierzycieli a nie umorzenie zobowiązań. 

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)