Wyrok rozwodowy staje się prawomocny w części mimo zaskarżenia alimentów na dzieci

Prawo rodzinne 

kwi

26

Wyrok w sprawie o rozwód staje się prawomocny w części dotyczącej orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, jeżeli strona zaskarżyła wyłącznie rozstrzygnięcie dotyczące alimentów. Tak wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z  20 lutego 2017 r. (I ACz 146/17).

Orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części. Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd.

W dawniejszych interpretacjach przyjmowano, iż zasada integralności wyroku rozwodowego oznacza, iż rozstrzygnięcia zawarte w tym wyroku pozostają w ścisłej łączności i stanowią nierozerwalną całość. W konsekwencji zaskarżenie jakiegokolwiek rozstrzygnięcia sprawiało, że pozostałe - znajdujące się poza zakresem zaskarżenia - nie stawały się prawomocne aż do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd drugiej instancji. Zasada ta straciła jednak na znaczeniu wraz z kolejnymi nowelizacjami kodeksu postępowania cywilnego, które rozszerzały kontradyktoryjność procesu. Już w postanowieniu z dnia 25 marca 1999 r., III CKN 124/99, Sąd Najwyższy stwierdził, że zmieniony w wyniku apelacji wyrok rozwodowy w części dotyczącej wysokości świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci ma byt samodzielny. Pogląd ten został potwierdzony także m.in. w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r., III CZP 43/07 oraz w postanowieniach Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2001 r., I CZ 89/01, i z dnia 13 października 2004 r., I CZ 11/04, jak też w wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 lutego 2015 r., I ACa 1634/14.

Postawa prawna: art. 363, art. 364 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), art. 58 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy wyrok rozwodowy uprawomocnia się w razie zaskarżenia alimentów na dzieci?)

Artykuł powiązano z:  rozwód   o zapłatę alimentów   separację   władzę rodzicielską   ograniczenie władzy rodzicielskiej   pozbawienie władzy rodzicielskiej   kontakty rodziców z dziećmi  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)