zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.02.2020 r. (środa) Filia Kancelarii w Nowym Dworze Mazowieckim będzie nieczynna. Zapraszamy wyjątkowo w czwartek (27.02.2020 r.) w godz. 10.00 - 19.00     zegar

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Artykuły: Prawo cywilne

Gdy dłużnik nie zwraca pożyczonych pieniędzy

Jeśli decydujemy się pożyczyć komuś pieniądze, nawet osobie bliskiej, warto zawrzeć w tym celu krótką umowę na piśmie. Należy w niej wskazać, iż przenosimy na własność pożyczkobiorcy określoną ilość pieniędzy np. 2000 zł; że dłużnik taką samą ilość pieniędzy nam zwróci i w jakim terminie. Zwrot może nastąpić w ratach. Może zostać dodane oprocentowanie, które nie może przekraczać jednak kwoty tzw. odsetek maksymalnych, tj. czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, czyli na chwilę obecną w sumie 19%.

Czytaj więcej

Sprawa o spadek toczy się według przepisów z daty otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku toczy się w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić to sprawę rozstrzyga sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Jest to tzw. sąd spadku. Jeśli nie można ustalić w Polsce ostatniego miejsca zamieszkania albo położenia spadku sprawę będzie prowadził sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Czytaj więcej

Pismo do sądu będzie można wysłać na terenie unii europejskiej

W dniu 17 sierpnia 2013 r. zmianie uległy przepisy procedury cywilnego. Dotychczas, aby zachować termin sądowy, konieczne było nadanie pisma do sądu na terenie Polski. Decydowała wtedy data stempla pocztowego. Obecnie będzie można nadać list do sądu w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Służebność przesyłu można zasiedzieć

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe np. gazu, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Jest to służebność przesyłu. Przepisy te zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego w dniu 3 sierpnia 2008 r. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Czytaj więcej

Dziecko nie może samo kupić roweru

Zdolność do czynności prawnych, czyli do zawierania umów, zaciągania zobowiązań nabywamy z chwilą ukończenia 18 roku życia. Zdolności takiej nie mają jednak dzieci, poniżej 13 roku życia oraz osoby, które zostały całkowicie ubezwłasnowolnione przez sąd. Oznacza to, iż czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Na przykład, jeśli 10-letnie dziecko kupi w sklepie rower – taka umowa jest nieważna. Dziecko w takim wieku nie może zawierać ważnych umów. Jeśli jednak dziecko pójdzie do sklepu i kupi chleb na polecenie swojej mamy albo lizaki, to taka umowa będzie ważna i skuteczna.

Czytaj więcej

Elektroniczne postępowanie o zapłatę, czyli jak wnieść sprzeciw do e-sądu

Elektroniczne postępowanie o zapłatę prowadzi jeden sąd w Polsce, tj. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód z siedzibą w Lublinie Wydział VI Cywilny. Jeśli dłużnikowi zostanie doręczony nakaz zapłaty wydany przez taki sąd ma dwa tygodnie licząc od dnia doręczenia nakazu zapłaty na wniesienie sprzeciwu. Nakaz zapłaty zostanie doręczony pocztą, a nie na adres mailowy. Pozwany ma możliwość zarejestrowania się w e-sądzie poprzez jego stronę internetową: www.e-sad.gov.pl, ale nie musi. Może wnieść sprzeciw w zwykłej formie, czyli wysyłając go w wersji papierowej do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód z siedzibą w Lublinie Wydział VI Cywilny. W chwili obecnej sprzeciw należy wysłać na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 78, 20-076 Lublin, bo tam mieści się biuro podawcze tego sądu. Jeśli jednak pozwany zdecyduje się na wniesienie sprzeciwu drogą elektroniczną to już do końca postępowania zmuszony będzie z niego korzystać i nie będzie mógł tego zmienić na zwykłą pocztę. Pozwany może też wejść na wskazaną powyżej stronę i wpisać kod podany pod treścią nakazu zapłaty. Zobaczy tam w wersji elektronicznej dokumenty, które zostały mu doręczone.

Czytaj więcej

Kto ma prawo do zachowku

Zachowek to prawo do otrzymania części spadku w gotówce, mimo iż spadek przypadnie innej osobie, niż ustawowy spadkobierca. Prawo do zachowku mają dzieci spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy mogliby dziedziczyć, gdyby nie został sporządzony testament. Mają oni prawo do 1/2 udziału, który otrzymaliby w razie dziedziczenia ustawowego. Jeśli prawo do zachowku ma dziecko, które jest małoletnie albo inna osoba uprawniona trwale niezdolna do pracy ich zachowek wynosi 2/3. W niektórych przypadkach możliwe jest także uzupełnienie zachowku oraz domaganie się zachowku w razie dziedziczenia ustawowego. Czasami można też zapłaty zachowku dochodzić od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę za jego życia.

Czytaj więcej

Zasiedzenie – sposób na ustalenie własności nieruchomości

Zdarzają się sytuacje, w których kilkadziesiąt lat temu doszło do kupienia działki na podstawie zwykłej pisemnej umowy, bez wizyty u notariusza. W takim przypadku nie doszło jednak do nabycia nieruchomości i kupujący nie stał się jej właścicielem. Do nabycia nieruchomości np. działki albo domu z działką konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Oznacza to, iż bez wizyty u notariusza się nie obędzie, aby stać się właścicielem nieruchomości. Można jednak uregulować sytuację, gdy umowę kupna nieruchomości zawarto bez obecności notariusza. Mówi się wtedy o zasiedzeniu. Do zasiedzenie konieczne jest, aby osoba która chce nabyć własność nieruchomości tą drogą, nieruchomość tę posiadała i władała nią jak właściciel. Mówi się wtedy o niej posiadacz samoistny. Władanie jak posiadacz samoistny oznacza, iż dana osoba czuje się właścicielem nieruchomości i podejmuje wszystkie decyzje jej dotyczące oraz pokazuje wszystkim, że to ona jest właścicielem. Można być posiadaczem w złej i dobrej wierze.

Czytaj więcej

Postępowanie pojednawcze czyli zawezwanie do próby ugodowej

Zanim zostanie złożony pozew do sądu wierzyciel może zawezwać swojego dłużnika do próby ugodowej, czyli wszcząć przed sądem postępowanie pojednawcze. Złożenie zawezwania do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń wierzyciela. Ma zatem takie skutki jak pozew złożony do sądu. Zawezwanie do próby ugodowej jest możliwe w sprawach cywilnych, których charakter na to zezwala.

Czytaj więcej

Przedawnione roszczenia dochodzone w elektronicznym postępowaniu upominawczym (E-SĄD: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny)

Zanim zostanie złożony pozew do sądu wierzyciel może zawezwać swojego dłużnika do próby ugodowej, czyli wszcząć przed sądem postępowanie pojednawcze. Złożenie zawezwania do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń wierzyciela. Ma zatem takie skutki jak pozew złożony do sądu. Zawezwanie do próby ugodowej jest możliwe w sprawach cywilnych, których charakter na to zezwala. O zawezwanie do próby ugodowej można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową.

Czytaj więcej

Ważność umowy darowizny ukrytej w umowie sprzedaży

„Nieważna jest umowa darowizny nieruchomości ukryta pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości" – tak Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt III CZP 79/11, opubl. Biul.SN 2011/12/7). W uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazał: „Pozorność występuje wtedy, gdy oświadczenie woli jest złożone drugiej stronie dla pozoru, tj. bez zamiaru wywołania skutków prawnych; druga strona musi mieć świadomość, że oświadczenie składane jest w takim celu, a także zaakceptować brak zamiaru wywołania skutków prawnych. (...) Oczywiście, sprzedaż nieruchomości w formie aktu notarialnego nie wyłącza automatycznie jej pozorności, zwłaszcza że przy oświadczeniu pozornym strony zwykle zachowują wszystkie ustawowe wymagania czynności prawnej, której to oświadczenie woli jest składnikiem, po to, aby na zewnątrz czynność symulowana funkcjonowała w obrocie i wywierała skutki prawne. (...)

Czytaj więcej

Dziedziczenie ustawowe od 2009 r.

Zasady dziedziczenia ustawowego uległy zmianie od 28 czerwca 2009 r. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie spadkowym – zapis windykacyjny

Od 23 października 2011 r. obowiązują zmiany w Kodeksie cywilnym, które powołały do życia zapis windykacyjny. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny). Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być: 1) rzecz oznaczona co do tożsamości, 2) zbywalne prawo majątkowe, 3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, 4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Czytaj więcej

phone