Wyciąg z ksiąg rachunkowych i wydruk e-mail jako dowody w sądzie

Prawo cywilne  Prawo gospodarcze 

kwi

12

„1. Wyciąg z ksiąg rachunkowych stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., który stanowi dowód wyłącznie tego, iż osoba, która go podpisała złożyła zawarte w dokumencie oświadczenie. Obowiązujący obecnie przepis art. 194 ust. 2 ustawy z 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprost przy tym pozbawia wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mocy prawnej dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym. Wyciąg taki może zasadniczo stanowić podstawę ustaleń faktycznych i wyrokowania w sprawie, ale jego materialna moc zależy od jego treści merytorycznej, a o tym rozstrzyga sąd według ogólnych zasad oceny dowodów - art. 233 § 1 k.p.c. Dopiero wynikiem tej oceny jest przyznanie lub odmówienie dowodowi z dokumentu waloru wiarygodności ze stosownymi konsekwencjami w zakresie jego znaczenia dla ustalenia podstawy faktycznej orzeczenia. Zgodzić się należy z poglądem judykatury, że dane ujmowane w księgach rachunkowych funduszu i w wyciągu z tych ksiąg mogą stanowić dowód jedynie tego, że określonej kwoty wierzytelność jest wpisana w księgach rachunkowych względem określonego dłużnika na podstawie opisanego w tych księgach zdarzenia (np. cesji wierzytelności).

2. Sam fakt, że przybierający postać pisemną wydruk e - maila nie spełnia warunków dokumentu określonego w art. 244 i 245 k.p.c. nie oznacza, że nie może on stanowić dowodu w sprawie. Wiadomość e - mailowa zawarta w wydruku komputerowym nie jest dokumentem w rozumieniu art. 244 i 245 k.p.c, może zostać uznana za "innych środek dowodowy" w rozumieniu art. 309 k.p.c. Dopuszczalne jest zatem skorzystanie z każdego źródła informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.” – tak wypowiedział się Sąd Apelacyjny w wyroku z 28 grudnia 2016 r. (sygn. akt I ACa 590/16).

Powyższy wyrok oznacza, iż wyciąg z ksiąg rachunkowych jest jedynie dokumentem prywatnym, a nie urzędowym. Natomiast wydruk wiadomości e-mail nie spełnia warunków dokumentów w rozumieniu procedury cywilnej, czyli nie jest dokumentem, nawet prywatnym. Jest innym środkiem dowodowym i dopuszczalne jest skorzystanie z niego, jeżeli dostarcza ona informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Apelacyjny rozpoznając tę sprawę wskazał również na kwestię przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów, bez ich poświadczenia za zgodność z oryginałem, uznając, że niepoświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów mogą zostać włączone w poczet materiału dowodowego. Choć takie poświadczenie, jak też podpis, wpływa na moc dowodową, która jest też uzależniona od innych zaoferowanych w sprawie dowodów, to jednak nie jest ono warunkiem sine qua non wprowadzenia takiego środka dowodowego, jakim jest wydruk komputerowy, do postępowania cywilnego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 r., I ACa 823/15, Lex nr 2004486).

Postawa prawna: art. 244, art. 245, art. 309 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy wyciąg z ksiąg rachunkowych i wydruk e-mail może być dowodem w sądzie?)

Artykuł powiązano z:  sprzeciwu od elektronicznego nakazu zapłaty   przedawnienie roszczeń   przedawnienia roszczeń w elektronicznym postępowaniu o zapłatę   o zapłatę   zapłaty za sprzedaż towarów, wykonanie usługi  

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)