PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Wyciąg z ksiąg rachunkowych i wydruk e-mail jako dowody w sądzie

Data publikacji: 12.04.2017r.

„1. Wyciąg z ksiąg rachunkowych stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., który stanowi dowód wyłącznie tego, iż osoba, która go podpisała złożyła zawarte w dokumencie oświadczenie. Obowiązujący obecnie przepis art. 194 ust. 2 ustawy z 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprost przy tym pozbawia wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mocy prawnej dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym. Wyciąg taki może zasadniczo stanowić podstawę ustaleń faktycznych i wyrokowania w sprawie, ale jego materialna moc zależy od jego treści merytorycznej, a o tym rozstrzyga sąd według ogólnych zasad oceny dowodów - art. 233 § 1 k.p.c. Dopiero wynikiem tej oceny jest przyznanie lub odmówienie dowodowi z dokumentu waloru wiarygodności ze stosownymi konsekwencjami w zakresie jego znaczenia dla ustalenia podstawy faktycznej orzeczenia. Zgodzić się należy z poglądem judykatury, że dane ujmowane w księgach rachunkowych funduszu i w wyciągu z tych ksiąg mogą stanowić dowód jedynie tego, że określonej kwoty wierzytelność jest wpisana w księgach rachunkowych względem określonego dłużnika na podstawie opisanego w tych księgach zdarzenia (np. cesji wierzytelności).

2. Sam fakt, że przybierający postać pisemną wydruk e - maila nie spełnia warunków dokumentu określonego w art. 244 i 245 k.p.c. nie oznacza, że nie może on stanowić dowodu w sprawie. Wiadomość e - mailowa zawarta w wydruku komputerowym nie jest dokumentem w rozumieniu art. 244 i 245 k.p.c, może zostać uznana za "innych środek dowodowy" w rozumieniu art. 309 k.p.c. Dopuszczalne jest zatem skorzystanie z każdego źródła informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, jeśli tylko nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.” – tak wypowiedział się Sąd Apelacyjny w wyroku z 28 grudnia 2016 r. (sygn. akt I ACa 590/16).

Powyższy wyrok oznacza, iż wyciąg z ksiąg rachunkowych jest jedynie dokumentem prywatnym, a nie urzędowym. Natomiast wydruk wiadomości e-mail nie spełnia warunków dokumentów w rozumieniu procedury cywilnej, czyli nie jest dokumentem, nawet prywatnym. Jest innym środkiem dowodowym i dopuszczalne jest skorzystanie z niego, jeżeli dostarcza ona informacji o faktach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Apelacyjny rozpoznając tę sprawę wskazał również na kwestię przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów, bez ich poświadczenia za zgodność z oryginałem, uznając, że niepoświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów mogą zostać włączone w poczet materiału dowodowego. Choć takie poświadczenie, jak też podpis, wpływa na moc dowodową, która jest też uzależniona od innych zaoferowanych w sprawie dowodów, to jednak nie jest ono warunkiem sine qua non wprowadzenia takiego środka dowodowego, jakim jest wydruk komputerowy, do postępowania cywilnego (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2016 r., I ACa 823/15, Lex nr 2004486).

Art.  244.  §  1.  Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

§  2.  Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez podmioty, inne niż wymienione w § 1, w zakresie zleconych im przez ustawę zadań z dziedziny administracji publicznej.

Art.  245.  Dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.

Art.  309.  Sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi niż wymienione w artykułach poprzedzających określi sąd zgodnie z ich charakterem, stosując odpowiednio przepisy o dowodach.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy wyciąg z ksiąg rachunkowych i wydruk e-mail może być dowodem w sądzie?)

Artykuł powiązano z:  sprzeciwu od elektronicznego nakazu zapłaty   przedawnienie roszczeń   przedawnienia roszczeń w elektronicznym postępowaniu o zapłatę   o zapłatę   zapłaty za sprzedaż towarów, wykonanie usługi  

wróć

phone