PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Umowa pożyczki może być potwierdzona SMS albo e-mailem

Data publikacji: 04.05.2017r.

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Powyższa regulacja prawna uległa zmianie bowiem do 7 września 2016 r. jeżeli umowa pożyczki była na kwotę ponad 500 zł konieczne było pisemne potwierdzenie zawarcia tej umowy. Teraz obowiązek ten dotyczy kwoty wyższej – przekraczającej 1000 zł.

Brak zachowania – obecnie dokumentowej (a poprzednio pisemnej) - formy umowy pożyczki, powodował, że w razie sporu sądowego nie można było przesłuchiwać świadków ani stron na fakt udzielenia pożyczki, chyba że obie strony sporu wyraziły na to zgodę czy też żądał tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt udzielenie pożyczki został uprawdopodobniony na pomocą dokumentu. 

Do zachowania dokumentowej formy umowy pożyczki wystarcza złożenie oświadczenia woli (o zaciągnięciu pożyczki/jej udzieleniu) w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest natomiast każdy nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, np. e-mail (nawet bez podpisu elektronicznego), SMS, MMS, faks, post w komunikatorze internetowym.

Należy zatem zachować szczególną ostrożność przy zawieraniu umów pożyczek przez telefon czy internet, mając świadomość, że wystarczy sms na potwierdzenie zawarcia takiej umowy. 

Art.  74.  §  1.  Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.

§  2.  Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.

§  3.  Jeżeli forma pisemna, dokumentowa albo elektroniczna jest zastrzeżona dla oświadczenia jednej ze stron, w razie jej niezachowania dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania tej czynności jest dopuszczalny także na żądanie drugiej strony.

§  4.  Przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.

Art.  77[2]. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Art.  77[3]. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Art.  720.  §  1.  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§  2.  Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

(Podtytuł artykułu: Czy wystarczy potwierdzenie mailem albo sms żeby otrzymać pożyczkę?)

Artykuł powiązano z:  zniesienia współwłasności   zapłaty z umowy pożyczki   o zapłatę   umowy pożyczki  

wróć

phone