Przedawnienie zobowiązań wobec banku objętych bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE)

Data publikacji: 25.04.2017r.

Zgodnie z art. 840 §1 pkt 2 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Takim zdarzeniem jest przedawnienie roszczenia należnego bankowi, które wynosi 3 lata.

Bankowy tytuł egzekucyjny nie korzysta z powagi rzeczy osądzonej, co oznacza, iż roszczenia stwierdzone tym tytułem nie korzystają z 10-letniego terminu przedawnienia na zasadzie art. 125 k.c. (wyrok Sądu Najwyższego z 30 lipca 2003 r. sygn. akt II CKN 363/01: „Wystawienie bankowego tytułu wykonawczego nie odpowiada żadnemu z wymagań określonych w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., od których ustawodawca uzależnił wystąpienie skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia. Wystawienie takiego tytułu nie może być tym samym uznane za surogat wytoczenia powództwa, powodujący przerwę biegu przedawnienia. Bankowy tytuł wykonawczy (bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) nie stwarza stanu powagi rzeczy osądzonej w rozumieniu art. 366 k.p.c., jednak konstatacja ta nie sprzeciwia się przyjęciu, że złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie takiego tytułu przerywa bieg przedawnienia stwierdzonego nim roszczenia. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji stanowi czynność, która czyni zadość wszystkim wymaganiom przewidzianym w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., jest to bowiem czynność przedsięwzięta przed organem powołanym do egzekwowania roszczenia stwierdzonego bankowym tytułem wykonawczym, która zmierza bezpośrednio do dochodzenia tego roszczenia w tzw. trybie uproszczonym”.).

Na skutek wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego nie dochodzi do przerwania biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego tym tytułem. Przerwanie przedawnienia następuje dopiero wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 października 2003 r. (II CK 113/02) „Termin przedawnienia roszczenia banku wobec osoby niebędącej przedsiębiorcą wynosi trzy lata. Złożenie przez bank wniosku o wszczęcie egzekucji przerywa bieg przedawnienia. Do oceny skutków prawnych wniosku o wszczęcie egzekucji w razie jej umorzenia na podstawie art. 823 k.p.c. stosuje się odpowiednio art. 182 § 2 k.p.c.”.

Warto zatem zweryfikować czy doszło do przedawnienia zobowiązania ujętego w bankowym tytule egzekucyjnym, poprzez sprawdzenie ile czasu upłynęło między wystawieniem takiego tytułu, nadaniem przez sąd klauzuli wykonalności na ten tytuł, skierowaniem sprawy do egzekucji komorniczej, czy też jej umorzeniem przez komornika. 

Art.  118.  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Art.  123.  §  1.  Bieg przedawnienia przerywa się:

1)  przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2)  przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3)  przez wszczęcie mediacji.

§  2.  (uchylony).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Kiedy przedawniają się długi z bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE)?)

Artykuł powiązano z:  przedawnienie roszczeń   przedawnienia roszczeń w elektronicznym postępowaniu o zapłatę  

wróć

phone