zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.01.2020 r. (piątek) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna. Telefon Kancelarii w tym dniu będzie czynny w godz. 10.00-19.00

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Artykuły: Prawo gospodarcze

Miarkowanie kary umownej przez sąd

Kara umowna stanowi klauzulę, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej w celu zastrzeżenia, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej.  Przepis art. 484 §2 Kodeksu cywilnego dopuszcza możliwość miarkowania kary umownej, stanowiąc, iż jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

 

Czytaj więcej

Dowód z zeznań świadka „ze słyszenia”

Wyróżnia się dwa rodzaje świadków: naocznych (bezpośrednich) oraz ze słyszenia (pośrednich). Świadkowie naoczni to tacy, którzy osobiście obserwowali zdarzenie, podczas gdy świadkowie ze słyszenia to tacy, którzy wiedzę na temat zdarzenia opierają na informacjach uzyskanych od innej osoby. 

Zaobserwować można dwie linie orzecznicze, z których jedna zakłada, iż można przeprowadzać dowód z przesłuchania świadka „ze słyszenia”. Zgodnie natomiast z drugą linią orzeczniczą, nie ma podstaw do uwzględnienia i nadania jakiejkolwiek mocy dowodowej zeznaniom takiego świadka.  

 

Czytaj więcej

Właściwość miejscowa sądu w sprawie naruszeń w Internecie

Czy miejscem zdarzenia wywołującego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest wyłącznie miejsce zachowania sprawcy dokonującego naruszenia dóbr osobistych, czy także miejsce, w którym wystąpiła szkoda niemajątkowa będąca skutkiem tego zachowania? Czy w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na publikacji dokonanej w witrynie internetowej miejscem zdarzenia wyrządzającego szkodę w rozumieniu art. 35 k.p.c. jest również obszar właściwości sądu, w którego okręgu treść umieszczona w sieci była dostępna? – te wątpliwości zostały poddane analizie przez Sąd Najwyższy. 

Czytaj więcej

Sposób doręczenia pisma z rozszerzeniem powództwa

Zgodnie z regulacją przepisów procedury cywilnej, zawodowi pełnomocnicy mają obowiązek bezpośredniego doręczenia odpisu pisma procesowego pełnomocnikowi strony przeciwnej. Od tej reguły istnieje jednak kilka wyjątków wprost wskazanych w przepisach, co oznacza, iż pismo składa się do sądu wraz z odpisem dla pełnomocnika drugiej strony. Obowiązek doręczenia bezpośredniego nie dotyczy: wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zażalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i skargi na orzeczenia referendarza sądowego. Jednakże to nie wszystkie wyjątki. 

Czytaj więcej

Zmiany w hipotece przymusowej

Instytucja hipoteki przymusowej, jako jednej ze skutecznych form zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, została na przestrzeni ostatniego roku zasadniczo zmieniona. Mająca miejsce w czerwcu 2017 r. nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, obejmująca sowim zakresem m.in. zapisy art. 754[1] § 1 k.p.c. wydłużyła termin – z miesiąca do dwóch miesięcy - w jakim upadać będzie zabezpieczenie roszczeń pieniężnych oraz poszerzyła katalog orzeczeń, od których liczony będzie ten termin. 

Czytaj więcej

Więcej spraw w postępowaniu uproszczonym i łatwiejsza procedura dochodzenia wierzytelności

1 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Stanowi ona część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla Przedsiębiorców” a jej nadrzędnym celem jest ułatwienie i usprawnienie procesu dochodzenia wierzytelności.  

Czytaj więcej

Pismo przekazane za pośrednictwem operatora innego niż Poczta Polska może nie dochować terminu

W orzecznictwie administracyjnym kwestia wysłania pisma w placówce pocztowej innego operatora niż Poczta Polska (operatora wyznaczony z rozumieniu regulacji Prawa pocztowego), była rozstrzygana niejednolicie, natomiast ma ona bardzo istotne znaczenie dla ustalenia czy strona złożyła pismo w terminie czy po jego upływie. 

Czytaj więcej

Ważne powody ekonomiczne jako przyczyna niezrealizowania umowy

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z 8 grudnia 2016 r. w sprawie o sygn. XVII AMC 392/15 ustalił, iż klauzulą niedozwoloną jest postanowienie umowne o treści: „Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych”.

Czytaj więcej

Umowa najmu instytucjonalnego

Od 11 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które wprowadziły możliwość najem instytucjonalny.  Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą  w zakresie wynajmowania lokali. Umowa ta jest zawierana na czas oznaczony.  Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.

 

Czytaj więcej

Dobra wiara nabywcy nie wystarczy przy zakupie rzeczy od osoby niebędącej jej właścicielem

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 20 czerwca 2017 r. (sygn. akt I ACa 593/16) zajmował się następującą sprawą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością X złożyła do sądu pozew o nakazanie, aby inna spółka Y wydała samochód ciężarowy, będący własnością powodowej spółki X.  W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż spółka X zawarła ze spółką Z umowę leasingu tego samochodu, a leasingobiorca (spółka Z) bezprawnie przekazał samochód pozwanej spółce Y, bez uiszczenia na rzecz leasingodawcy (spółki X) wszystkich wymaganych należności leasingowych. Pozwana spółka Y twierdziła natomiast, iż działając w dobrej wierze na podstawie umowy sprzedaży kupiła przedmiotowy samochód od leasingobiorcy (spółki Z), z którym współpracowała od kilku lat i która utwierdzała nabywcę, iż jest właścicielem przedmiotowego pojazdu.

Czytaj więcej

Osoba trzecia zapłaci podatek za na rzecz przyjaciela

Podatek może zostać skutecznie uiszczony przez inną osobę niż sam podatnik, jednak zależy to od spełnienia następujących przesłanek:
1. Zapłata zostanie wniesiona przez bliskich podatnika: małżonka, zstępnych (należą do nich: dzieci – także adoptowane, wnuki, prawnuki), wstępnych (należą do nich: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Kwota uiszczonego podatku nie ma tutaj znaczenia.

Czytaj więcej

Obowiązek naprawienia tej samej szkody w wyroku karnym i cywilnym

W sprawie cywilnej został wydany nakaz zapłaty przeciwko spółce z o.o. nakazujący zapłatę na rzecz powoda określonej kwoty. Prezesem spółki z o.o. pozwanej w tej sprawie, była osoba, następnie oskarżona o popełnienie na szkodę powoda, przestępstwa związanego z dochodzonym powyżej roszczeniem cywilnym (przywłaszczenie mienia ruchomego). W ramach procesu karnego spółka pokrzywdzona dochodziła od oskarżonego prezesa obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem (w trybie art. 46 § 1 k.k.). 

Czytaj więcej

Korespondencja sądowa kierowana na niewłaściwy adres jest nieskuteczna

W wyroku z 9 lutego 2017 r. (III PK 73/16) Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż przesłanie przez sąd pisma na nieprawidłowy adres i uznanie niepodjętego w terminie pisma jako poprawnie doręczonego, jest przesłanką do stwierdzenia nieważności postępowania. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, nieważność postępowania zachodzi jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw. W ten sposób należy rozumieć przekazanie przez Sąd pisma, pod niewłaściwy adres strony, a następnie uznanie podwójnie awizowanego pisma jako prawidłowo doręczone. 

Czytaj więcej

Zmiana przepisów o solidarnej odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Nowelizacja art. 647 [1] Kodeksu cywilnego wprowadziła zasadę odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane, w szczegółowym zakresie zgłoszonym inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonania – w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Czytaj więcej

Zmiany w procedurze administracyjnej

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Jednymi z ważniejszych zmian są: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, utrwalone praktyki rozstrzygania spraw, instytucja ponaglenia, wolna sobota, mediacja, milczące załatwienie sprawy,zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej.

Czytaj więcej

Nowe przepisy o przepadku mienia w razie popełnienia przestępstwa

Na skutek zmiany przepisów prawa karnego o przepadku mienia, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawy (albo równowartość tego przedsiębiorstwa), jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Konieczne jest skazanie za przestępstwo, z którego sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości, czyli powyżej 200 tys. złotych (nawet pośrednią korzyść).

Czytaj więcej

Wyciąg z ksiąg rachunkowych i wydruk e-mail jako dowody w sądzie

Wyciąg z ksiąg rachunkowych stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c., który stanowi dowód wyłącznie tego, iż osoba, która go podpisała złożyła zawarte w dokumencie oświadczenie. Obowiązujący obecnie przepis art. 194 ust. 2 ustawy z 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wprost przy tym pozbawia wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego mocy prawnej dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym.

Czytaj więcej

Po co komu komornik?

W powszechnej świadomości panuje ogólne wrażenie, iż to dłużnik jest podmiotem pokrzywdzonym na skutek realizowania obowiązków przez komornika sądowego. Zapomina się jednak, iż jest jeszcze jeden podmiot, w tej relacji dłużnik – komornik, ważniejszy i zasługujący na więcej uwagi.

Chodzi o wierzyciela czyli osobę bądź podmiot, która dochodzi zapłaty swoich roszczeń korzystając z obowiązkowego systemu egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego. Warto zwrócić uwagę na wierzyciela, gdyż może nim być nie tylko firma której nie zapłacono za świadczone usługi bądź sprzedane towary. Jest nim także rodzic upominający się o zapłatę alimentów dla dziecka, osoba pokrzywdzona w wypadku, która dochodzi swoich roszczeń od sprawcy wyrządzonej mu krzywdy, pracownik oczekujący zapłaty wynagrodzenia za pracę czy też właściciel oczekujący na eksmisję  lokatorów ze swojego mieszkania. Wszystkie te podmioty to wierzyciele, którzy wcześniej musieli uzyskać prawomocne orzeczenie sądowe, aby swoją sprawę o zapłatę czy eksmisję skierować do organu egzekucyjnego, jakim jest komornik sądowy. 

Czytaj więcej

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich i obowiązek odpowiedzi na reklamację

Od 10 stycznia 2017 r. obowiązują przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Postępowanie to ma na celu umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu, przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,   rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania. Postępowanie to jest prowadzone przez tzw. podmiot uprawniony (wpisany do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w oparciu o obowiązujący u niego regulamin. 

Czytaj więcej

Odsetki ustawowe, maksymalne, za opóźnienie i w transakcjach handlowych

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona np. poprzez umowę między stronami, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 1,5 % co oznacza, iż odsetki ustawowe wynoszą 5% w skali roku. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej np. z umowy pożyczki, nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Oznacza to, że maksymalne odsetki ustawowe wynoszą 10%. 

Czytaj więcej

phone