Porady Online

 

 

więcej

info

Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę dla konkubiny po śmierci matki partnera

Data publikacji: 10.04.2017r.

W wyroku z 8 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi (sygn. akt I ACa 714/16) rozważał taki to o to przypadek:

„W dniu 1 grudnia 2009 r. około godziny 19:11 w Ł. na ulicy (...) miał miejsce wypadek drogowy. Kierująca samochodem marki R. (...) I. B. potrąciła C. L. przechodzącą po wyznaczonym przejściu dla pieszych. Kierująca prowadziła pojazd, będąc w stanie nietrzeźwym, wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle, po potrąceniu pieszej nie zatrzymując się, odjechała z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy C. L.”.

Wyrokiem sądu rejonowego sprawczyni została uznana za winną i skazana na 2 lata kary pozbawienia wolności. Ofiara tego wypadku zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Ofiara pozostawiła jedynego syna, która od lat pozostaje w konkubinacie ze swoją partnerką, z którą ma dwóch synów. Osoby te tworzyły rodzinę ze zmarłą, utrzymywały bliskie relacje. Zmarła matka opiekowała się wnukami, miała też dobre i stałe relacje rodzinne z partnerką syna.

Sąd rozpoznający tę sprawę analizował roszczenia syna zmarłej i jego partnerki pod kątem roszczeń wskazanych w art. 446 §4 kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi postawę zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę najbliższym członkom rodziny zmarłego. „Definiując pojęcie "najbliższego członka rodziny" odwołał się do orzecznictwa sądów apelacyjnych, z którego wynika, iż o tym, kto jest najbliższym członkiem rodziny decyduje faktyczny układ stosunków pomiędzy określonymi osobami, a nie formalna kolejność pokrewieństwa wynikająca w szczególności z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czy ewentualnie z powinowactwa. Sąd Okręgowy w pełni podzielił te zapatrywania argumentując, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego kształtowania swojego życia osobistego, jak też uprawnienie do planowania relacji czy kontaktów łączących go z innymi osobami, nie wykluczając przy tym związków opartych na konkubinacie. R. L. i S. G. żyją w konkubinacie od 13 lat, mają wspólnych synów w wieku 12 lat i 11 lat. Powodowie pozostają, zatem w wieloletnim związku, funkcjonują jak małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe. Należy, zatem przyjąć, że ich związek jest rodziną w rozumieniu art. 446 § 4 k.c. Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając relacje powódki z matką konkubenta, Sąd uznał, że S. G. oraz R. L. należą do kręgu najbliższych członków rodziny C. L.”.

Powyższe orzeczenie oznacza, iż konkubina (partnerka) syna może dochodzić swoich własnych roszczeń – zadośćuczynienia pieniężnego, za doznaną krzywdę, spowodowaną śmiercią matki jej partnera. 

Art.  446.  §  1.  Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§  2.  Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§  3.  Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§  4.  Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

(Podtytuł artykułu: Czy konkubina ma prawo do zadośćuczynienia za śmierć matki swojego partnera?)

Artykuł powiązano z:  dóbr osobistych   zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków drogowych  

wróć

phone