Porady Online

 

 

więcej

info

Błędne doręczenie korespondencji sądowej do strony a nie pełnomocnika do doręczeń

Data publikacji: 25.06.2018r.

W postanowieniu z dnia 9 listopada 2017 r. o sygn. akt I CZ 95/17 odnoszącym się do konsekwencji wadliwego doręczenia przesyłki sądowej, Sąd Najwyższy wskazał, iż nie można uznać za skutecznie doręczoną korespondencję, której adresatem jest strona, a nie ustanowiony przez nią pełnomocnik do doręczeń. 

W powołanej powyżej sprawie doszło do odrzucenia skargi kasacyjnej z powołaniem się na argument skutecznego doręczenia pisemnego odpisu orzeczenia na adres wskazany przez uczestniczkę oraz złożenia przez nią skargi kasacyjnej po terminie. 

Uczestniczka wniosła zażalenie podnosząc, iż ustanowiła pełnomocnika do doręczeń, a kierowana przez sąd korespondencja sądowa, od skutecznie doręczonej której należało liczyć termin do prawidłowego wniesienia skargi kasacyjnej, przesłana została na adres pełnomocnika, jednakże jako adresata przesyłki wskazano personalnie (imiennie) uczestniczkę. 

Zgodnie bowiem z art. 133 ust. 3 Kodeksu postępowania cywilnego „Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom (…)”.

Dodatkowo, ukształtowany dotychczas w orzecznictwie pogląd wyraźnie wskazuje, iż przepisy dotyczące doręczeń nie podlegają modyfikacji nawet wówczas gdy wolę taką wyrazi sama zainteresowana strona. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń wszelką korespondencję sądową należy doręczać pełnomocnikowi (na jego dane osobowe), a nie stronie.

Art. 133  1. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu.
2. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.
2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG.
2b. (uchylony).
2c. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu doręcza się na adres do doręczeń wskazany zgodnie z przepisami art. 19a ust. 5-5b i 5d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398).
3. Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom. Jednakże Skarbowi Państwa doręczenia dokonuje się zawsze w sposób określony w § 2.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.)

 

(Podtytuł artykułu: Jakie są konsekwencje wadliwego doręczenia korespondencji sądowej stronie zamiast pełnomocnika do doręczeń )

wróć

phone