Zmiany w urlopach macierzyńskich dla rodziców adopcyjnych

Data publikacji: 13.08.2013r.

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopów macierzyńskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich. Został również wprowadzony 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Zgodnie z tymi zmianami pracownik (a zatem kobieta lub mężczyzna), nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o urlop.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop rodzicielski jest natomiast udzielany bezpośrednio po dodatkowych urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop może zostać udzielony również rodzinie zastępczej, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wymiar urlopu rodzicielskiego jest taki sam jak w przypadku urodzenia dziecka i wynosi 26 tygodni. Jest niezależny od liczby dzieci przyjętych na wychowanie bądź przysposabianych. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi natomiast:

1) do 6 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,

2) do 8 tygodni - w przypadku przyjęcia większej liczby dzieci,

3) do 3 tygodni - w przypadku przyjęcia dziecka do 7. roku życia, albo do 10. roku życia, jeśli doszło do odroczenia obowiązku szkolnego

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2013-08-11

Art. 182[4] § 1. Pracownik, nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie 
i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 183 § 3, 
a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym 
z art. 182[1a] § 1; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepisy art. 1792-1795 stosuje się odpowiednio. 

183 § 3.  Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, 

2) do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2-5, 

3) do 3 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 2. 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 179 dodaje się art. 1791-1795 w brzmieniu: 

„Art. 179[1]. Pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821 § 1, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 

Art. 179[2]. § 1. W przypadku, o którym mowa w art. 1791, pracownica może zrezygnować z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. 

§ 2. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. 

Art. 179[3]. § 1. W przypadku, o którym mowa w art. 179[1], pracownica może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. 

§ 2. Pracownica składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. 

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 i 2, pracownik-ojciec wychowujący dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z części takiego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko. 

Art. 179[4]. § 1. Pracownik-ojciec wychowujący dziecko może zrezygnować z korzystania z części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części urlopu rodzicielskiego, udzielonych zgodnie z art. 179[2] § 3 albo z art. 179[3] § 3. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, do pracownika-ojca wychowującego dziecko stosuje się odpowiednio art. 179[2] § 2, a do pracownicy - odpowiednio art. 179[2] § 3, jeżeli skorzystała z pozostałej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z pozostałej części urlopu rodzicielskiego. 

Art. 179[5]. W przypadku gdy pracownica oraz pracownik-ojciec wychowujący dziecko dzielą między siebie dodatkowy urlop macierzyński albo urlop rodzicielski zgodnie z zasadami określonymi w art. 179[2], art. 179[3] lub art. 179[4], stosuje się odpowiednio przepisy art. 182[1] § 2 lub art. 182[1a] § 2.”; 

2) w art. 180 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu.”; 

3) art. 182[1] otrzymuje brzmienie: 

„Art. 182[1]. § 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w art. 180 § 1 pkt 1, 

2) do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w art. 180 § 1 pkt 2-5. 

§ 2. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. 

§ 3. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 4. We wniosku o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego określa się termin zakończenia urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego - termin zakończenia pierwszej części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. 

§ 5. Pracownik może łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy; w takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. 

§ 6. W przypadku, o którym mowa w § 5, podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy, w którym pracownik wskazuje wymiar czasu pracy oraz okres, przez który zamierza łączyć korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. 

Pracodawca uwzględnia wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie. 

§ 7. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6[1]-7, art. 180[1] § 2, art. 182 zdanie pierwsze i art. 183[1] § 1 stosuje się odpowiednio.”; 

4) po art. 182[1] dodaje się art. 182[1a] w brzmieniu: 

„Art. 182[1a]. § 1. Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze określonym w art. 182[1] § 1 pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni - niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. 

§ 2. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze wielokrotności tygodnia. 

§ 3. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekraczać wymiaru określonego w § 1. 

§ 4. Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 5. We wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego określa się termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - termin zakończenia poprzedniej części tego urlopu oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. Pracownik składający wniosek dołącza do wniosku pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem. 

§ 6. Przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6[1]-7, art. 1801 § 2 zdanie pierwsze, art. 182 zdanie pierwsze, art. 182[1] § 5 i 6, art. 183[1] § 1 oraz art. 183[2] stosuje się odpowiednio.”; 

5) uchyla się art. 182[2]

6) po art. 182[3] dodaje się art. 182[4] w brzmieniu: 

„Art. 182[4]. § 1. Pracownik, nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu, bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 183 § 3, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze wynikającym z art. 182[1a] § 1; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. 

§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, przepisy art. 179[2]-179[5] stosuje się odpowiednio.”;  

7) w art. 183: 

a) § 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„§ 3. Pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze: 

1) do 6 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, 

2) do 8 tygodni - w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2-5, 

3) do 3 tygodni - w przypadku, o którym mowa w § 2. 

§ 4. Do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 180 § 6[1]-7, art. 180[1] § 2, art. 182[1] § 2-6 i art. 183[1] § 1 stosuje się odpowiednio.”, 

b) dodaje się § 5 w brzmieniu: 
„§ 5. Pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego; przepisy art. 182[1a] stosuje się odpowiednio.”; 

8) art. 184 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 184. Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.”; 

9) w art. 186 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.”; 

10) art. 189[1] otrzymuje brzmienie: 

„Art. 189[1]. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2, art. 182[1] § 1, art. 183 § 3, art. 186 § 1 i 2, art. 186[7] § 1 i art. 188 może korzystać jedno z nich.”. 

Ustawa z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675) 

wróć

phone