Artykuły: Ubezpieczenia społeczne

lip

03

Za niezapłacone składki na ZUS odpowiadają spadkobiercy

Obciążające zmarłego należności z tytułu niezapłaconych przez niego składek - według stanu na dzień otwarcia spadku - będą przechodzić, jako obowiązek majątkowy zmarłego, a więc jako dług spadku, na spadkobierców, którzy przyjęli spadek, w granicach ich odpowiedzialności za ów dług.

mar

31

Prawo do wcześniejszej emerytury (rekompensaty) za pracę przed monitorem ekranowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzją odmówił ubezpieczonej prawa do rekompensaty za utracone prawo do emerytury w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący. Według ustaleń Sądu Okręgowego, w praktyce praca wnioskodawczyni polegała na programowaniu; wykonywała pracę w trybie ciągłym, przed monitorem ekranowym, który wchodził w skład stacjonarnego zestawu komputerowego. Były to monitory kineskopowe CRT. 

sie

20

Po macierzyńskim trzeba zgłosić się do ZUS aby posiadać ubezpieczenie chorobowe

Czy rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym, skutkuje ustaniem tego ubezpieczenia? 

mar

14

Renta rodzinna z ZUS dla rodzica po zmarłym synu

W dniu 29 czerwca 2017 r. W. G. wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o rentę rodzinną po zmarłym synu. Po rozpoznaniu powyższego wniosku, decyzją organ rentowy odmówił prawa do renty rodzinnej. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego. 

Sąd Okręgowy ustalił, że zmarły syn wnioskodawcy J. G. bezpośrednio przed śmiercią mieszkał i prowadził wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami. W sposób znaczący przyczyniał się do utrzymania budżetu domowego. Dodatkowo partycypował w kosztach opieki medycznej rodziców i wydatkach związanych z zakupem odzieży.

lip

11

Sprzątanie pomieszczenia kwalifikowane jako umowa o świadczenie usługi a nie o dzieło

Trzy osoby zawarły umowy zatytułowane „umowa o dzieło”, z których wynikało iż były zobowiązane do sprzątania pokoi hotelowych. Zainteresowani pracowali według grafiku po 8 godzin dziennie podpisując listę obecności. Z tytułu powyższych umów nie zostali oni jednak zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych oraz nie posiadali innego tytułu uprawniającego do skorzystania z obowiązkowych ubezpieczeń. 

cze

28

Samozatrudniony jako pracownik etatowy z prawem do zasiłków z ZUS

Na rok przed zajściem w ciążę kobieta rozpoczęła wykonywanie, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czynności sprzedawcy w sklepie spożywczym. Czynności te wykonywane były na rachunek i ryzyko zleceniodawcy według ustalonego przez niego grafiku, z przypisaną do nich konkretną liczbą godzin. W momencie kiedy kobieta wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego organ odmówił wypłaty, podważając fakt rzeczywistego prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. 

lip

26

Zmiany w procedurze administracyjnej

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Jednymi z ważniejszych zmian są: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, utrwalone praktyki rozstrzygania spraw, instytucja ponaglenia, wolna sobota, mediacja, milczące załatwienie sprawy,zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej.

lip

15

Nowe kwoty wolne od potrąceń komorniczych od 1 lipca 2017 r. z rent i emerytur

Nowelizacja przepisów o emeryturach i rentach, która weszła od 1 lipca 2017 r. przyniosła istotną zmianę w zakresie kwoty wolnej od potrąceń komorniczych. Uchylono przepis stanowiący o 50% kwocie najniższej emerytury lub renty wolnej od potrąceń w przypadku potrąceń należności na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. 

kwi

14

ZUS wzywa kobiety prowadzące działalność gospodarczą do korekt dokumentów oraz zwrotu wypłaconych zasiłków

Kilka dni temu serwis natemat.pl opisał podjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych działania skierowane do kobiet prowadzących działalność gospodarczą, korzystających wcześniej z zasiłków, w tym macierzyńskiego (z tytułu urodzenia dziecka) - http://natemat.pl/205703,a-zus-ma-swoja-polityke-prorodzinna-zadaja-o-matki-dwojki-dzieci-231-tys-zl

gru

31

Składki na ubezpieczenia społeczne od odszkodowania z zakazu konkurencji po ustaniu kontraktu menadżerskiego

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią między innymi przychody w postaci odszkodowania wypłaconego byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 101[2] Kodeksu pracy.

lis

16

Nowe przepisy o zasiłkach macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą – jednak od 1 stycznia 2016 r.

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3887; Dz.U. poz. 1735). Przepisy te dokonują zmiany dotychczasowej nowelizacji przepisów o zasadach obliczania zasiłków macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą, która miała wejść w życie w dniu 1 listopada 2015 r. Nowe przepisy w tym zakresie będą jednak obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

sie

09

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla prowadzących działalność gospodarczą

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2832) został uchwalony przez sejm w dniu 15 maja 2015 r. Prezydent podpisał ustawę w dniu 7 lipca 2015 r. Jednakże do chwili obecnej na stronie sejmu brak jest informacji o publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Taką informację można jednak znaleźć na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji oraz stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Wynika z niej, iż ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw już w dniu 30 lipca 2015 r. za poz. 1066. Data ogłoszenia ma bardzo istotne znaczenie dla wejścia w życie niektórych przepisów ustawy, a tym samym sytuacji prawnej osób, których zmiana przepisów dotyczy.

kwi

06

Umowa o pracę zwarta dla pozoru, w celu otrzymania prawa do świadczenia

Skutku w postaci powstania obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowych nie pociąga za sobą zawarcie pozornej umowy o pracę, a więc takiej umowy, której strony mają świadomość, że osoba określona w umowie jako pracownik nie będzie świadczyć pracy, a pracodawca nie będzie korzystać z jej pracy. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ustalania składek na ubezpieczenia społeczne i podstawy ich wymiaru reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 121). W myśl art. 6 ust 1 pkt 1 powyższej ustawy- obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są pracownikami. Przepis określa krąg osób fizycznych, dla których ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają charakter obowiązkowy. Katalog osób fizycznych, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jest zamknięty.

kwi

04

Wysoki zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą – bez zmiany przepisów

Do chwili obecnej nie została ogłoszona zmiana przepisów o sposobie obliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2832), wpłynął do Sejmu w dniu 16 października 2014 r., a w dniu 5 listopada 2014 r. został przekazany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

maj

02

Czy to koniec wysokich zasiłków dla kobiet w ciąży prowadzących działalność gospodarczą?

Ministerstwo pracy i polityki społecznej przygotowało projekt zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ma on na celu uzupełnienie w ocenie Ministerstwa luki w przepisach, która pozwalała kobietom w ciąży zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej i opłacanie składek od najwyższej możliwej podstawy, czyli 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Pozwalało to następnie w razie choroby w czasie ciąży oraz urodzenia dziecka na uzyskanie wysokich zasiłków chorobowego i macierzyńskiego, w kwocie ok. 9.000 zł brutto miesięcznie.

sie

13

Zmiany w urlopach macierzyńskich dla rodziców adopcyjnych

W dniu 17 czerwca 2013 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy w zakresie urlopów macierzyńskich i dodatkowych urlopów macierzyńskich. Został również wprowadzony 26-tygodniowy urlop rodzicielski. Zgodnie z tymi zmianami pracownik (a zatem kobieta lub mężczyzna), nie później niż 14 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o urlop. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski jest natomiast udzielany bezpośrednio po dodatkowych urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

sie

11

Zmiany w urlopach macierzyńskich

Z dniem 17 czerwca 2013 r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z nimi pracownica, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie - urlopu rodzicielskiego. W przypadku złożenia wniosku pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy. Dodatkowy urlop macierzyński wynosi obecnie 6 tygodni w razie urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie albo 8 tygodni w razie urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.

sie

11

W trakcie zwolnienia lekarskiego można prowadzić działalność gospodarczą

Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Nie wszystkie jednak czynności wykonywane przez ubezpieczonego prowadzącego działalność gospodarczą stanowić będą podstawą do odebrania mu zasiłku chorobowego. Zasiłek nie będzie się należał, jeśli przedsiębiorca w trakcie zwolnienia lekarskiego będzie wykonywał konkretne czynności związane z działalnością gospodarczą, nadzorował zatrudnionych pracowników, obsługiwał klientów.

sie

11

Za urlop rodzicielski – zasiłek macierzyński

W dniu 17 czerwca 2013 r. zmianie uległy przepisy dotyczącego urlopów macierzyńskich. Został wprowadzony między innymi urlop rodzicielski wynoszący 26 tygodni. Zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku nadal należny jest za okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego. Natomiast w przypadku urlopu rodzicielskiego miesięczny zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku.

lis

17

Abolicja za niezapłacone składki na ZUS

W dniu 12 listopada 2012 r. została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu uchwalona przez Sejm ustawa abolicyjna dla przedsiębiorców, którzy mają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli ustawa zostanie zaakceptowana przez Senat i podpisana przez Prezydenta wkrótce wejdzie w życie. Zgodnie z projektowanymi przepisami o umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe może ubiegać się osoba, która prowadziła pozarolniczą działalność do 31 sierpnia 2012 r. Umorzenie może objąć składki za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. oraz należne od nich odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także koszty egzekucyjne naliczone przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Mogą zostać umorzone tylko nieopłacone składki na własne ubezpieczenie osoby ubezpieczonej. Wniosek o umorzenie będzie można złożyć w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej.

Nasze wyróżnienia

    

          

© 2016 - 2021 Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)