zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30.10.2020 r. (piątek) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 13.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Zmiana przepisów o solidarnej odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Data publikacji: 26.07.2017r.

Nowelizacja art. 647 [1] Kodeksu cywilnego wprowadziła zasadę odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane, w szczegółowym zakresie zgłoszonym inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do ich wykonania – w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Inwestor ma 30 dni na zgłoszenie wykonawcy lub podwykonawcy sprzeciwu, także w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie takie nie będzie wymagane jeżeli w umowie pomiędzy inwestorem a wykonawcą zostaną określone szczegółowe zakresy robót wykonywane przez określonego podwykonawcę. W takim wypadku inwestor traci prawo sprzeciwu.

Odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości ustalonej w umowie wykonawcy z podwykonawcą jest tylko do wysokości  wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane wynikające z umowy lub zgłoszenia.

Art. 647[1]. § 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2.

§ 4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

§ 6. Postanowienia umowne sprzeczne z treścią § 1–5 są nieważne.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.). 

(Podtytuł artykułu: Czy podwykonawca robót budowlanych będzie lepiej chroniony?)

Artykuł powiązano z:  o zapłatę przeciwko dłużnikowi solidarnemu   o zapłatę   umowy o roboty budowlane   umowy o remont   zapłaty za sprzedaż towarów, wykonanie usługi  

wróć

phone