Sprawy o rozwód nie należą do kategorii spraw pilnych

Data publikacji: 30.08.2018r.

Zgodnie z wydanym dnia 9 stycznia 2018 r. postanowieniem Sądu Najwyższego o sygn. III SPP 55/17 sprawy o rozwód nie należą do gatunku spraw pilnych i zasadniczo powinny być wyznaczane zgodnie z kolejnością ich wpływu do sądu. 

Przytoczone postanowienie wydane zostało na skutek wniesienia skargi apelacyjnej na przewlekłość postępowania rozwodowego. Pozwany podnosił iż wynoszący 13 miesięcy okres od wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji oraz okres 11 miesięcy od wniesienia przez skarżącego apelacji, w których to okresach nie zostały podjęte żadne ukierunkowane na merytoryczne rozstrzygnięcie apelacji czynności, stanowią uzasadnienie stwierdzenia iż w sprawie doszło do naruszenia praw skarżącego do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 

Ponadto, skarżący wyjaśniał iż przedłużający się proces wiąże się z koniecznością zaciągania pożyczek celem terminowego uiszczania kosztów alimentacyjnych na dzieci, powoduje u niego ból i cierpienie psychiczne oraz uniemożliwia mu założenie nowej rodziny. 

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przyjmuje się, że o przewlekłości postępowania apelacyjnego można zasadniczo mówić w przypadku bezczynności sądu drugiej instancji polegającej na niewyznaczeniu rozprawy apelacyjnej, która trwa co najmniej 12 miesięcy. Ponadto sąd wyjaśnił, iż sprawy o rozwód nie należą do kategorii spraw pilnych i, co do zasady, powinny być wyznaczone zgodnie z kolejnością wpływu. 

Dodatkowo Sąd zaznaczył iż nie można skutecznie domagać się stwierdzenia przewlekłości postępowania nawet w przypadku, gdy rozprawa apelacyjna została wyznaczona, zgodnie z kolejnością wpływu, po roku oczekiwania, jeżeli pełnomocnik strony nie złożył wniosku o skierowanie sprawy na termin rozprawy poza kolejnością wpływu z uwagi na szczególne okoliczności.

Art.  2. 1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowania przygotowawczego.
1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768, 1452 i 2217), chyba że dotyczą one obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego.
2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.
Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 75, z późn.zm.).

 

 

(Podtytuł artykułu: Czy można uznać sprawę o rozwód jako pilną?)

Artykuł powiązano z:  rozwód  

wróć

phone