Zmiany w prawie rodzinnym od 2012 r.

Data publikacji: 06.11.2011r.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokonuje również zmian w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ograniczając władzę rodzicielską sąd opiekuńczy mógł zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń. Od 1 stycznia 2012 r. sąd będzie mógł również zobowiązać rodziców oraz małoletniego do pracy z asystentem rodziny i realizowania planu pracy z rodziną oraz skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego.

Sąd nadal będzie mógł zarządzić umieszczenie małoletniego nie tylko w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Umieszczenie będzie możliwe również w rodzinnym domu dziecka albo w pozostałych rodzajach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Będzie możliwe również powierzenie tymczasowo pełnienia funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

stan prawy na dzień publikacji artykułu: 2011-11-06

wróć

phone