Zmiana terminu przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych

Data publikacji: 26.07.2017r.

Nowelizacja kodeksu cywilnego, która wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2017 r., przyniosła zmianę w terminie przedawnienia roszczeń dotyczących naprawienia szkody wynikłej z czynu niedozwolonego. Zmiana dotyczy rozpoczęcia biegu przedawnienia, który dotychczas wynosił 3 lata od dnia kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Dodano zapis o treści: „przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć”. Powoduje to, że rozpoczęcie biegu przedawnienia nie będzie już uzależnione od powzięcia wiedzy poszkodowanego o szkodzie i jej sprawcy, ale rozpocznie się także wtedy, gdy poszkodowany mógł się o szkodzie dowiedzieć przy zachowaniu staranności. W praktyce oznacza to, że termin 3-letni rozpocznie bieg według nowych przepisów także dla tych deliktów, które powstały wcześniej, a które jeszcze nie uległy przedawnieniu w dniu wejścia zmian (przedawnienie rozpocznie bieg z dniem wejścia w życie nowelizacji, tj. 27 czerwca 2017 r.). 

Art. 442[1] §1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).

(Podtytuł artykułu: Od kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia deliktów?)

Artykuł powiązano z:  odszkodowania za szkody z czynów niedozwolonych   przedawnienie roszczeń  

wróć

phone