Porady Online

 

 

więcej

info

Wysoki zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą – bez zmiany przepisów

Data publikacji: 04.04.2015r.

Do chwili obecnej nie została ogłoszona zmiana przepisów o sposobie obliczania wysokości zasiłku macierzyńskiego dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2832), wpłynął do Sejmu w dniu 16 października 2014 r., a w dniu 5 listopada 2014 r. został przekazany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W opinii z 8 grudnia 2014 r. wydanej przez Biuro Analiz Sejmowych wskazano, iż „Zmiany zawarte w projekcie ustawy nie wzbudzają zasadniczych zastrzeżeń. (…). Celem zmiany sposobu obliczania podstawy wymiaru zasiłku (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) jest ograniczenie skali występujących nadużyć, polegających na zgłaszaniu wysokiej podstawy wymiaru składki i pobieraniu z tytułu krótkiego okresu ubezpieczenia (1-2 miesiące) wysokich zasiłków z ubezpieczenia chorobowego. Proponuje się, aby w przypadku opłacania składki od wyższej niż najniższa podstawa wymiaru składek podstawę wymiaru zasiłku stanowiła najniższa podstawa wymiaru składki, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego. W przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała później, podstawę wymiaru stanowiłaby suma najniższej podstawy wymiaru składki oraz kwota stanowiąca 1/12 kwot nadwyżek ponad najniższą podstawę za każdy kolejny miesiąc ubezpieczenia. Zaproponowany sposób obliczenia pozwoli na uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku pełnego zadeklarowanego przychodu, ale uśrednionego na okres 12 miesięcy kalendarzowych”.

Projektowane zmiany mają wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Nie jest jednak wiadome, kiedy ogłoszenie nowelizacji nastąpi, co oznacza, iż na chwilę obecną kobiety prowadzące działalność gospodarczą, nadal mają prawo do wysokiego zasiłku macierzyńskiego.

Stan prawny na dzień publikacji artykułu: 2015-01-04

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich  

wróć

phone