Upadłość konsumencka – jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu?

Data publikacji: 11.06.2019r.

Decydując się  na ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej należy pamiętać, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu, co oznacza, iż mimo ogłoszenia upadłości dłużnik będzie zobowiązany do spłaty niektórych zobowiązań.

 

Umorzeniu nie podlegają:

1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, 
2. zobowiązania wynikające z rent, 
3. zobowiązania wynikające z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, 
4. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 
5. zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem 
6. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

 

Zobowiązania publicznoprawne

Powyższy katalog, jest katalogiem zamkniętym. Zatem, jeśli dany rodzaj wierzytelności nie jest wymieniony powyżej, to może zostać umorzony w ramach postępowania upadłościowego. Oznacza to tym samym, iż umorzeniu podlegają - o co często pytają Klienci Kancelarii – również zobowiązania publicznoprawne, takie jak nieopłacone składki w ZUS, czy nieuregulowane zobowiązania podatkowe. 

 

Zobowiązania konsumenta wynikające z wcześniej prowadzonej działalności gospodarczej

Celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta jest jego całkowite oddłużenie. A zatem były przedsiębiorca również może zostać oddłużony, pomimo posiadania długów w związku z wcześniej prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 
Sporządzenie skutecznego wniosku o ogłoszenie upadłości w takiej sytuacji jest dużo trudniejsze niż wobec konsumenta, który takiej działalności wcześniej nie prowadził. 

 

Art. 491 [4]

1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
1)  w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
2)  ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 491[20],
3)  dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
4)  czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
- chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
4. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
5. Do wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela ust. 2-4 nie stosuje się.

Art. 491[21] 

1. Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
2. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w ust. 2.

 

Ustawa Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. (tekst jedn. (Dz.U. z 2019 r. poz. 498)

(Podtytuł artykułu: upadłość kosumencka - nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu)

Artykuł powiązano z:  Upadłość konsumencka  

wróć

phone