Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Artykuły: Upadłość konsumencka

Umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta

Jeżeli w toku postępowania upadłościowego konsumenta nie dojdzie do zaspokojenia jego zobowiązań, to można złożyć wniosek o umorzenie tych zobowiązań, bez ustalania planu spłaty wierzycieli. 

Czytaj więcej

Samochód osobowy można wyłączyć z masy upadłości

Upadły może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości. Do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Samochód osobowy nie występuje w katalogu mienia podlegającego wyłączeniu z egzekucji, ale czy na pewno nie można go wyłączyć z masy upadłości? Otóż można.

Czytaj więcej

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w praktyce sądów

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie postanowieniem z 29 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 18/15, (opublikowano: LEX nr 2118924) oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd ten analizował następujący przypadek:

Dłużniczka wniosła o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu wniosku wskazała, iż w trakcie prowadzenia działalności handlowej zaciągnęła wraz z mężem szereg zobowiązań finansowych. Podała również, iż z uwagi na jej obecne możliwości zarobkowe nie jest w stanie regulować wymagalnych zobowiązań.

Czytaj więcej

Przepisy o upadłości konsumenckiej do zmiany

Zarządzeniem z 19 grudnia 2016 r. Minister Sprawiedliwości powołał Zespół do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej

W skład Zespołu wchodzą:

1)  Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu,

2)  Andrzej Ryng, sędzia, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka – nowe zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany prawa upadłościowego. Nowe przepisy istotnie wpłynęły na kształt upadłości konsumenckiej. Zmiany miały (przynajmniej w założeniu) ułatwić sporządzanie wniosków o upadłość. Wniosek już tylko na formularzu Od stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć na specjalnie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzu. Zamysłem było usystematyzowanie wzorca wniosku i danych w nim zawartych oraz zwiększenie dostępności upadłości konsumenckiej. Niestety wniosek jest niepraktyczny i przysparza wielu problemów konsumentom, jak również i profesjonalnym pełnomocnikom. Niektóre pola formularza nie są do końca zrozumiałe, a ich nie wypełnienie bądź wypełnienie niewłaściwe może spowodować zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak przykład warto wskazać na rubrykę wniosku dotyczącą terminu zapłaty środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym dłużnika.

Czytaj więcej

Upadłość konsumencka w 2015 roku: łatwiej, humanitarniej i także dla byłego przedsiębiorcy

Nowelizacja prawa upadłościowego konsumentów weszła w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. W nowych przepisach przewiduje się, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wyłącznie dłużnik. Postępowanie upadłościowe może być prowadzone także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, np. bank, w którym dłużnik zaciągnął zobowiązanie zabezpieczone hipoteką na kupowanej za kredyt nieruchomości. Nie każdy jednak wniosek będzie podlegał uwzględnieniu przez sąd. Wniosek o upadłość konsumencką zostanie oddalony, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Czytaj więcej

phone