Artykuły: Upadłość konsumencka

kwi

17

Apelacji nie może już rozpoznać jeden sędzia

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę, której nadał moc zasady prawnej i ustalił, że przyjęta w uchwale wykładnia prawa obowiązuje od dnia jej podjęcia. Uchwała została wydana w sprawie o sygn. akt III PZP 6/22. Mimo że uchwała ta dotyczyła zażalenia w sprawie pracowniczej, ma ona zastosowanie do wszystkich spraw rozpoznawanych w II instancji, a zatem przede wszystkim apelacji. 

kwi

27

Upadłość konsumencka obejmuje majątek wspólny małżonków

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny. Czy przepis ten dotyczy również upadłości konsumenckiej?

kwi

15

Upadłość konsumencka dostępniejsza

W dniu 24 marca 2020 r. zostały zmienione przepisy o upadłości konsumenckiej. Zmienił się wniosek o ogłoszenie tej upadłości w sądzie, ale też przepisy wyszły naprzeciw dłużnikom. 

cze

11

Upadłość konsumencka – jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu?

Decydując się  na ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej należy pamiętać, że nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu, co oznacza, iż mimo ogłoszenia upadłości dłużnik będzie zobowiązany do spłaty niektórych zobowiązań.

kwi

10

Umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta

Jeżeli w toku postępowania upadłościowego konsumenta nie dojdzie do zaspokojenia jego zobowiązań, to można złożyć wniosek o umorzenie tych zobowiązań, bez ustalania planu spłaty wierzycieli. 

lut

26

Samochód osobowy można wyłączyć z masy upadłości

Upadły może złożyć wniosek o wyłączenie mienia z masy upadłości. Do masy upadłości nie wchodzi mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Samochód osobowy nie występuje w katalogu mienia podlegającego wyłączeniu z egzekucji, ale czy na pewno nie można go wyłączyć z masy upadłości? Otóż można.

sty

04

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w praktyce sądów

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie postanowieniem z 29 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 18/15, (opublikowano: LEX nr 2118924) oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd ten analizował następujący przypadek:

Dłużniczka wniosła o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W uzasadnieniu wniosku wskazała, iż w trakcie prowadzenia działalności handlowej zaciągnęła wraz z mężem szereg zobowiązań finansowych. Podała również, iż z uwagi na jej obecne możliwości zarobkowe nie jest w stanie regulować wymagalnych zobowiązań.

sty

03

Przepisy o upadłości konsumenckiej do zmiany

Zarządzeniem z 19 grudnia 2016 r. Minister Sprawiedliwości powołał Zespół do opracowania projektu zmian przepisów w zakresie upadłości konsumenckiej

W skład Zespołu wchodzą:

1)  Marcin Warchoł, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Przewodniczący Zespołu,

2)  Andrzej Ryng, sędzia, Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego - Zastępca Przewodniczącego Zespołu,

lut

01

Upadłość konsumencka – nowe zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany prawa upadłościowego. Nowe przepisy istotnie wpłynęły na kształt upadłości konsumenckiej. Zmiany miały (przynajmniej w założeniu) ułatwić sporządzanie wniosków o upadłość. Wniosek już tylko na formularzu Od stycznia 2016 r. wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć na specjalnie przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzu. Zamysłem było usystematyzowanie wzorca wniosku i danych w nim zawartych oraz zwiększenie dostępności upadłości konsumenckiej. Niestety wniosek jest niepraktyczny i przysparza wielu problemów konsumentom, jak również i profesjonalnym pełnomocnikom. Niektóre pola formularza nie są do końca zrozumiałe, a ich nie wypełnienie bądź wypełnienie niewłaściwe może spowodować zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości. Jak przykład warto wskazać na rubrykę wniosku dotyczącą terminu zapłaty środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym dłużnika.

kwi

06

Upadłość konsumencka w 2015 roku: łatwiej, humanitarniej i także dla byłego przedsiębiorcy

Nowelizacja prawa upadłościowego konsumentów weszła w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. W nowych przepisach przewiduje się, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć wyłącznie dłużnik. Postępowanie upadłościowe może być prowadzone także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela, np. bank, w którym dłużnik zaciągnął zobowiązanie zabezpieczone hipoteką na kupowanej za kredyt nieruchomości. Nie każdy jednak wniosek będzie podlegał uwzględnieniu przez sąd. Wniosek o upadłość konsumencką zostanie oddalony, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)