Porady Online

 

 

więcej

info

Ubóstwo jako przyczyna ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej

Data publikacji: 12.06.2014r.

Do Sejmu wpłynął projekt zmian w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, których celem jest zwiększenie ochrony rodziny, w szczególności dzieci przed pochopnym odbieraniem ich z naturalnych rodzin z powodu ubóstwa. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w przypadku kiedy dobro dziecka jest zagrożone sąd ma prawo do umieszczenia dziecka w placówce wychowawczej lub w rodzinie zastępczej. Natomiast w przypadku zaniedbywania obowiązków rodzicielskich, rodzice mogą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Projekt zwraca uwagę na sytuacje, w których tak zdecydowane działania, jak ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej z uwagi na ubóstwo, niejednokrotnie działają na niekorzyść prawidłowego rozwoju dziecka. Proponowana zmiana w Kodeksie ma zagwarantować, że dziecko nie zostanie odebrane rodzicom ze względu na złą sytuację materialną. Warunkiem, aby nie doszło do odebrania władzy rodzicielskiej z powodu ubóstwa jest poprawne wypełnienia innych obowiązków rodzicielskich względem dziecka.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2014-06-12

Art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. 
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności: 
1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania, w szczególności do pracy z asystentem rodziny, realizowania innych form pracy z rodziną, skierować małoletniego do placówki wsparcia dziennego, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub skierować rodziców do placówki albo specjalisty zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń; 
2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun; 
3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; 
4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi; 
5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców. 

§ 1a. Sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej, jeżeli mimo udzielonej pomocy nie ustały przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególności gdy rodzice trwale nie interesują się dzieckiem. 
§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788).

wróć

phone