PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Sprawa o spadek toczy się według przepisów z daty otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy

Data publikacji: 19.10.2013r.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku toczy się w sądzie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić to sprawę rozstrzyga sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Jest to tzw. sąd spadku. Jeśli nie można ustalić w Polsce ostatniego miejsca zamieszkania albo położenia spadku sprawę będzie prowadził sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

Sąd orzeka o tym kto i w jakiej części nabył spadek po osobie zmarłej stosując konkretne przepisy o dziedziczeniu obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy. Nie ma zatem znaczenia kiedy zostanie złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Nawet gdyby wniosek taki został złożony 40 lat po śmierci spadkodawcy, sąd musi zastosować przepisy obowiązujące w dacie śmierci spadkodawcy (art. LI Przepisów wprowadzających kodeks cywilny). Ma to znaczenie, gdyż przepisy o zasadach dziedziczenia zmieniały się parę lat temu. Zmiana była w 2009 r., kiedy ustalono inne reguły dziedziczenia niż obowiązujące dotychczas. Przed 28 czerwca 2009 r. jeśli spadkodawca umierając nie pozostawił dzieci to dziedziczyli po nim jego małżonek, rodzice i rodzeństwo. Od 28 czerwca 2009 r. do spadku w takiej sytuacji dochodzi tylko małżonek i rodzice (art. 932 Kodeksu cywilnego). Rodzeństwo będzie dziedziczyć dopiero, gdy chociaż jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, a zatem zmarło przed spadkodawcą. Jeżeli spadkodawca umierając nie miał dzieci, małżonka, rodziców, rodzeństwa i dzieci rodzeństwa to cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Taka zasada dziedziczenia dotyczy jednak tylko spadków otwartych od 28 czerwca 2009 r., co oznacza że dotyczy tylko tych osób, które zmarł począwszy od tej daty (art. 934 Kodeksu cywilnego). Również tylko takich spadkodawców dotyczy dziedziczenie przez dzieci małżonka spadkodawcy, czyli przez pasierbów (art. 934 [1] Kodeksu cywilnego).

 

stan prawny na dzień publikacji artykułu:

Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. 

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. 
§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. 
§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. 
§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. 
§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Art. 934. § 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych. 
§ 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy. 
§ 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Art. 934[1]. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)


 

Art. LI. Do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy, o ile przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94)

wróć

phone