Składki na ubezpieczenia społeczne od odszkodowania z zakazu konkurencji po ustaniu kontraktu menadżerskiego

Ubezpieczenia społeczne 

gru

31

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru składek nie stanowią między innymi przychody w postaci   odszkodowania wypłaconego byłym pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 101[2] Kodeksu pracy. Wskazane powyżej przepisy stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek:

1)  członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych;

2)  osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;

3)  członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

Kontrakt menadżerski jest natomiast umową o świadczenie usług, do której należy stosować przepisy o umowach zlecenia. Często w kontraktach tego rodzaju przewidziany jest zakaz konkurencji po ustaniu kontraktu z obowiązkiem wypłaty comiesięcznego odszkodowania za powstrzymywanie się od wykonywania działalności bądź usług konkurencyjnych wobec zleceniodawcy, z którym został zawarty kontrakt.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych twierdzi jednak w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych, iż odszkodowanie tego typu podlega składkom na ZUS. W ten sposób ZUS wypowiedział się w decyzji z 18 października 2016 r. znak DI/100000/43/1089/2016.

„(…) Z uwagi na fakt, iż zakaz konkurencji został uregulowany w Kodeksie pracy (art. 101[1] —101[4]), to powołane przepisy nie znajdą zastosowania do umów cywilnoprawnych podlegających rządom Kodeksu cywilnego. (…) W związku z faktem, iż ustawodawca w § 2 ust. 1 pkt 4 przywołanego wyżej rozporządzenia wyłącza z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartość jedynie tych odszkodowań wypłaconych po ustaniu stosunku pracy, które zawarte zostały na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 101[2] Kodeksu pracy brak jest podstaw do rozciągnięcia zastosowania tego wyłączenia na umowy zarządzanie spółką. W konsekwencji więc, od wypłaconej zleceniobiorcy (wykonującemu umowę o zarządzanie spółką) rekompensaty z tytułu zakazu konkurencji ustanowionego w ramach zasady swobody umów (art. 353[1] Kodeksu cywilnego) odprowadzić należy składki na ubezpieczenia społeczne.”

Podstawa prawna: §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2236, z późn. zm.), art. 101 [2] ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)