UWAGA! Czasowa zmiana organizacji pracy w Kancelarii w Warszawie oraz Filii w Nowym Dworze Maz. w okresie od 26.04.21 r. do 21.05.21 r. więcej

Sąd może, ale nie musi pouczać stron postępowania

Prawo cywilne 

sty

22

Przyjęte jest, że sąd powinien pouczać stronę postępowania nieposiadającą profesjonalnego pełnomocnika. Czy każdy kto występuje w postępowaniu na prawach stron powinien być pouczany?

Sąd Apelacyjny w Krakowie orzeczeniem z dnia 31 stycznia 207 r. w sprawie za sygn. akt I ACa 1296/16 wskazał, że w momencie kiedy strona samodzielnie występująca przed sądem, nie jest osobą nieporadną, to sąd nie jest w żaden sposób zobowiązany do udzielania jej pouczeń. Tyczy się to między innymi możliwości złożenia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W przedstawianej sytuacji sąd okręgowy oddalił powództwo w przedmiocie uchylenia aktu notarialnego, z czym nie zgodził się powód. Jednym z istotnych zarzutów było to, iż według powoda sąd nie poinformował powoda o możliwości i prawie do złożenia wniosku o adwokata z urzędu, mimo tego, że apelant zwolniony był w całości od kosztów sądowych. 

Apelacja została uznana za bezzasadną i oddalona. Sąd odwoławczy wskazał jednocześnie, że zarzut apelanta co do nieudzielenia pouczenia był całkowicie nietrafny. W przepisach cywilnych nie istnieje przepis, który stanowiłby nakaz poinformowania samodzielnie występujących przed sądem, o tym, iż mogą oni domagać się ustanowienia dla nich pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Kwestia ta jest częściowo poruszona przez przepisy procedury cywilnej. Stanowią one, że w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom oraz uczestnikom występujących samodzielnie przed sądem, niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych. 

Z analizy przedmiotowej sprawy wynika, że apelant faktycznie został pouczony o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pełnomocnika z urzędu. Powód składał wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych na formularzu oświadczenia majątkowego, na którym widnieje pouczenie, iż stronie przysługuje prawo żądania ustanowienia pełnomocnika z urzędu niezależnie od tego czy został zwolniony od kosztów sądowych.

Postawa prawna: art. 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).AAA

(Podtytuł artykułu: Czy Sąd jest zobowiązany do pouczania stron postępowania?)

wróć

Nasze wyróżnienia

    

         

© 2016 - 2021 Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)