Porady Online

 

 

więcej

info

Przyczynienie się do szkody przez nietrzeźwego pasażera

Data publikacji: 10.02.2017r.

Nietrzeźwy pasażer samochodu, który dobrowolnie godzi się na podróż z równie nietrzeźwym kierowcą, przyczynia się w sposób znaczny do powstania szkody, jeżeli dojdzie do wypadku drogowego, w którym odniesienie obrażenia a nawet poniesie śmierć.

W sprawie powyższej sąd analizował przypadek wypadku drogowego, w którym w wyniku doznanych obrażeń, zarówno kierujący pojazdem jak i pasażerka ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia. Oboje w momencie zgonu znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Do wypadku doszło w wyniku błędu w technice jazdy, popełnionego przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwości.

Sąd uznał, że zmarła pasażerka przyczyniła się w 40% do powstania szkody. „W świetle bowiem ugruntowanego orzecznictwa osoba, która decyduje się na jazdę samochodem z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu, przyczynia się do odniesionej szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy stan nietrzeźwości kierowcy pozostaje w związku z tym wypadkiem. Spożywanie zaś napoju alkoholowego z takim kierowcą przed jazdą uważać należy za przyczynienie się do powstania szkody w stopniu znacznym (wyrok SN z dnia 20 listopada 2003 r., sygn. akt III CKN 606/00, LEK nr 550935; wyrok SN z dnia 7 grudnia 1985 r., sygn. akt IV CR 398/85, LEX nr 8740; wyrok SN z dnia 2 grudnia 1985 r., sygn. akt IV CR 412/85, OSP 1986/4/87).” – uzasadnienie wyroku z 29 września 2016 r. sygn. akt I ACa 167/16 (LEX nr 2139354).  

Stan prawny na dzień publikacji artykułu.

Art.  446. §  1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§  2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§  3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§  4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy nietrzeźwy pasażer przyczynia się do szkody?)

Artykuł powiązano z:  zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu wypadków drogowych   odszkodowania za szkody z czynów niedozwolonych  

wróć

phone