Przedawnienie należności z tytułu składek na ZUS zostanie skrócone do 5 lat

Data publikacji: 30.10.2011r.

W dniu 10 października 2011 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk sejmowy 4461). Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Zgodnie z nowymi przepisami należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

stan prawny na dzień publikacji artykułu. | publikacja: 2011-10-30

Art. 11. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24: 
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 5-6.”, 
b) w ust. 6g wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia:”;

2) w art. 41: 
a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Informacje zawarte w raportach, o których mowa w ust. 1-6, płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego - w formie dokumentu elektronicznego - w celu ich weryfikacji.”, 
b) po ust. 8a dodaje się ust. 8b w brzmieniu: 
„8b. Informacje, o których mowa w ust. 8, płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni.”, 
c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 
„9. Przepisy ust. 1-8b stosuje się odpowiednio do składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem ust. 9a i 10.”;

3) w art. 47 ust. 3c otrzymuje brzmienie: 
„3c. Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej Zakładu, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.”.

ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378)

wróć

phone