zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Praca w niedziele i święta na rzecz pracodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną usługobiorcy znajdującemu się poza granicami polski

Data publikacji: 02.05.2014r.

W dniu 4 marca 2014 weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy w niedziele i święta na rzecz pracodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną usługobiorcy znajdującemu się poza granicami Polski. Celem ustawodawcy, przy wprowadzeniu zmian do Kodeksu pracy, było wyjście naprzeciw zmianom, jakie nastąpiły w gospodarce w obszarze świadczenia nowoczesnych usług w ciągu ostatnich kilkunastu latach. Przed nowelizacją art. 151[10] Kodeksu pracy nie było bezpośrednio dopuszczalne wykonywanie pracy w niedziele i święta na rzecz różnych, zagranicznych podmiotów działających na rynku światowym, których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe.

Było to szczególnie uciążliwe w przypadku pracy przy świadczeniu usług transgranicznych. Utrudnienia te wynikały z różnic dotyczących tygodnia pracy: na przykład od niedzieli do czwartku oraz innego kalendarza świąt w krajach obsługiwanych przez centra działające w Polsce. Pracodawcy aby zaradzić tym problemom stosowali dostępne w Kodeksie pracy regulacje, np. dotyczące pracy zmianowej lub w ruchu ciągłym. Ustawodawca dostrzegając ten problem, chcąc zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej zdecydował się uregulować tę kwestię.

W obecnym stanie prawnym praca w niedziele i święta jest dozwolona przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 151[9] § 1, są u niego dniami pracy. Nadto również dozwolona jest praca w niedziele i święta zapewniająca możliwość świadczenia powyższych usług. W ramach uzupełnienia ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Przez środki komunikacja elektronicznej należy rozumieć rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną. Urządzenia telekomunikacyjne zostały zdefiniowane jako urządzenia elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji.

W praktyce oznacza to iż w np. call-center świadczącym usługi na rzecz klientów zagranicznych będzie możliwa praca w dni ustawowo wolne od pracy, jeśli te dni w kraju klienta nie są wolne od pracy. Pracodawca będzie musiał tylko zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy.

Taka regulacja z pewnością przyniesie wymierne korzyści pracodawcom, ułatwiając im zatrudnianie osób do obsługi klientów zagranicznych. Jednakże również od strony pracowników nowe rozwiązania należy ocenić pozytywnie, gdyż w umowach o pracę będzie można bezpośrednio i jasno regulować treść stosunku pracy nie uciekając się do środków maskujących np. pracy zmianowej lub w ruchu ciągłym. Dopiero czas i praktyka stosowania nowych przepisów pokaże czy podstawowy cel regulacji został osiągnięty, czyli czy zwiększyła się konkurencyjność polskiej gospodarki w sektorze świadczenia usług droga elektroniczną.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2014-05-02

Art. 151[9]. § 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. 
§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. 
Art. 151[10]. Praca w niedziele i święta jest dozwolona:
1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
2) w ruchu ciągłym,
3) przy pracy zmianowej,
4) przy niezbędnych remontach,
5) w transporcie i w komunikacji,
6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
8) w rolnictwie i hodowli,
9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
a) (uchylona),
b) zakładach świadczących usługi dla ludności,
c) gastronomii,
d) zakładach hotelarskich,
e) jednostkach gospodarki komunalnej,
f) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
g) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku,
10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta,
11) przy wykonywaniu prac:
a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 151[9]§ 1, są u niego dniami pracy,
b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.


Art. 151[11]. § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których mowa w art. 151[9a] ust. 3 oraz art. 151[10] pkt 1-9 i 11, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli,
2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.

§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151[1] § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151[1] § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w święto.

§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w niedzielę.

ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 )

wróć

phone