Opinia kwalifikacyjna dla męża matki dziecka, który chce je przysposobić

Prawo rodzinne 

lut

23

Zgodnie z art. 114 [1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Zgodnie natomiast z art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Nie dotyczy to kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem, a zatem ojczyma dziecka (męża matki dziecka).

Osoba ta nie musi zatem posiadać świadectwa ukończenia szkolenia. Przepisy nic nie stanowią o opinii kwalifikacyjnej, o której mówi Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 170 ustawy o wspieraniu stanowi natomiast, iż procedury poszukiwania dla dziecka rodziców adopcyjnych nie stosuje się w przypadków, gdy gotowość do przysposobienia dziecka zgłoszą osoby spowinowacone z dzieckiem. Jeśli jednak nie uzyskają one pozytywnej wstępnej oceny ośrodka adopcyjnego, procedura taka jest wszczynana. Nie jest to jednak możliwe z oczywistych względów, gdy dochodzi do adopcji dziecka przez męża jego matki, która posiada władzę rodzicielską. Dziecka wobec którego jedno z rodziców posiada władzę rodzicielską w ogóle nie zgłasza się do procedury poszukiwania rodziców adopcyjnych, gdyż takie dziecko ma już rodziców. W związku z czym nie powinno przeprowadzać się oceny wstępnej również dla ojczyma dziecka. Nie jest jednak wykluczone, aby sąd zwrócił się do ośrodka adopcyjnego o sporządzenie opinii kwalifikacyjnej w takim przypadku, ale na podstawie art. 586 §4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Podstawa prawna: art. 114 [1] §1 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788), art. 170 ust. 1 i 2, art. 172 ust. 1 i 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 135), art. 586 §4 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)