PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

Porady Online

 

 

więcej

info

Opinia kwalifikacyjna dla męża matki dziecka, który chce je przysposobić

Data publikacji: 23.02.2014r.

Zgodnie z art. 114 [1] §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. Zgodnie natomiast z art. 172 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. Nie dotyczy to kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem, a zatem ojczyma dziecka (męża matki dziecka).

Osoba ta nie musi zatem posiadać świadectwa ukończenia szkolenia. Przepisy nic nie stanowią o opinii kwalifikacyjnej, o której mówi Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 170 ustawy o wspieraniu stanowi natomiast, iż procedury poszukiwania dla dziecka rodziców adopcyjnych nie stosuje się w przypadków, gdy gotowość do przysposobienia dziecka zgłoszą osoby spowinowacone z dzieckiem. Jeśli jednak nie uzyskają one pozytywnej wstępnej oceny ośrodka adopcyjnego, procedura taka jest wszczynana. Nie jest to jednak możliwe z oczywistych względów, gdy dochodzi do adopcji dziecka przez męża jego matki, która posiada władzę rodzicielską. Dziecka wobec którego jedno z rodziców posiada władzę rodzicielską w ogóle nie zgłasza się do procedury poszukiwania rodziców adopcyjnych, gdyż takie dziecko ma już rodziców. W związku z czym nie powinno przeprowadzać się oceny wstępnej również dla ojczyma dziecka. Nie jest jednak wykluczone, aby sąd zwrócił się do ośrodka adopcyjnego o sporządzenie opinii kwalifikacyjnej w takim przypadku, ale na podstawie art. 586 §4 Kodeksu postępowania cywilnego.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2014-02-23

Art. 114 [1]. § 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. 
ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788).

Art. 170. 1. W przypadku gdy gotowość do przysposobienia dziecka zgłoszą: 
1) osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, 
2) rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka, w których dziecko jest umieszczone 
- ośrodek adopcyjny nie wszczyna postępowania, o którym mowa w art. 164, a wszczęte zawiesza. 
2. Wszczęcie lub podjęcie postępowania, o którym mowa w art. 164, następuje, jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, nie uzyskają pozytywnej wstępnej oceny ośrodka adopcyjnego.
Art. 172. 1. Kandydaci do przysposobienia dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny. 
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy kandydatów do przysposobienia spokrewnionych albo spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinną pieczę zastępczą.
ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 135).
Art. 586. § 4. Przed wydaniem orzeczenia sąd opiekuńczy występuje o opinię kwalifikacyjną do ośrodka adopcyjnego oraz - jeżeli jest to uzasadnione dobrem dziecka - zasięga opinii innej specjalistycznej placówki.
ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101).

wróć

phone