Porady Online

 

 

więcej

info

Nie trzeba rezygnować z pracy po nabyciu emerytury

Data publikacji: 17.11.2012r.

Prawo do emerytury ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Jeśli emeryt chciał pobierać emeryturę, a pozostawał w zatrudnieniu, musiał rozwiązać chociaż na jeden dzień umowę o pracę. Jeśli tego nie zrobił, to prawa do emerytury ulegało zawieszeniu bez względu na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.

Przepisy te obowiązywały od 1 października 2011 r. Te przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjne w dniu 13 listopada 2012 r., który uznał je za niezgodne z Konstytucją (sygn. akt K 2/2012). Przepisy utracą moc jednak częściowo. Nadal przerywać zatrudnienie będą musiały osoby, które chcą otrzymywać emeryturę, a prawo do niej nabyły od 1 stycznia 2011 r.

stan prawny na dzień publikacji artykułu. | publikacja: 2012-11-17

Art. 103a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227)


Art. 28. Do emerytur przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy, o której mowa w art. 6, oraz ustawy, o której mowa w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się, poczynając od dnia 1 października 2011 r.

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257 poz. 1726)

 

wróć

phone