zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.11.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie nieczynna     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Nie każdy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika na urlopie wychowawczym

Data publikacji: 17.11.2012r.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne). Do tych przyczyn została dodana jeszcze jedna przewidziana w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Orzeczenie to dotyczy wyłącznie pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Pozwala na zwolnienie z pracy pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym z przyczyn niezależnych od pracownika, np. z powodu likwidacji jego stanowiska pracy.

Oznacza to, iż mniejszy pracodawca, zatrudniający mniej niż 20 pracowników nadal nie może zwolnić z pracy pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym, z innych przyczyn niż likwidacja czy upadłość pracodawcy. Chodzi o likwidację pracodawcy jako takiego, a nie o likwidację stanowiska pracy. Pracodawca taki może oczywiście także zwolnić pracownika dyscyplinarnie.

Jeśli pracownik, który korzysta z urlopu wychowawczego, otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, powinien w pierwszej kolejności sprawdzić ilu pracowników zatrudnia pracodawca. Jeśli zatrudnia ich mniej niż 20, pracownik powinien odwołać się do sądu pracy. Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, należy zastanowić się, czy podana w wypowiedzeniu przyczyna jest prawdziwa. Jeśli bowiem likwidacja stanowiska jest fikcyjna pracownik powinien odwołać się do sądu pracy.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2012-11-17

Art. 186[1]. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.  
§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.  

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94)

wróć

phone