Już nie dużo czasu na przeliczenie emerytury – niekorzystna zmiana przepisów

Ubezpieczenia społeczne 

gru

15

Zgodnie z art. 55 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440) ubezpieczonemu spełniającemu warunki do uzyskania emerytury na podstawie art. 27, który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego i wystąpił z wnioskiem o przyznanie emerytury po dniu 31 grudnia 2008 r., może być obliczona emerytura na podstawie art. 26, jeżeli jest wyższa od obliczonej zgodnie z art. 53. Wskazany przepis dotyczy zatem sytuacji osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., która po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), kontynuowała zatrudnienie i z tego tytułu opłacała składki na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowo konieczne jest, aby z wnioskiem o emeryturę wystąpić po 31 grudnia 2008 r. Oznacza to, iż emeryt może starać się o przeliczenie emerytury.

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyrokach, wskazując, iż organ rentowy jest zobowiązany obliczyć emeryturę ubezpieczonemu, urodzonemu przed dniem 1 stycznia 1949 r., spełniającemu warunki z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1440 ze zm.), który kontynuował ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przewidzianego w tym przepisie wieku emerytalnego oraz z wnioskiem o przyznanie emerytury wystąpił po dniu 31 grudnia 2008 r., zarówno według dotychczasowych zasad (art. 27 w związku z art. 53 tej ustawy), jak i według nowych zasad (art. 26 w związku z art. 55 tej ustawy), a następnie przyznać emeryturę w wyższej wysokości (art. 55 w związku z art. 100 ust. 1 tej ustawy).

Dotychczasowe interpretacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wskazywały jednak, iż prawo do takiego przeliczenia (z nowego systemu emerytalnego), tylko osoby, które wcześniej nie pobierały emerytury obliczonej według starych zasad.

Zaawansowana pod względem legislacyjnym jest jednak zmiana wskazanych powyżej interpretacji. W rządowym projekcie zmiany przepisów (druk sejmowy nr 2832), który dotyczy zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, ma zostać do art. 55 dodany ust. 2 i 3 w brzmieniu (art. 9 projektu):
„2. Przepis ust. 1 stosuje się również do ubezpieczonego, który przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, o której mowa w art. 27, miał ustalone prawo do emerytury z innego tytułu.
3. Przy obliczaniu emerytury, o której mowa w art. 27, zgodnie z art. 26, podstawę obliczenia, ustaloną zgodnie z art. 25 ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.”.

Projekt ten wpłynął do sejmu 16 października 2014 r. i w dniu 5 listopada 2014 r został przekazany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W uzasadnieniu projektu zmiany wskazano, iż przepis ten nie powinien mieć zastosowania do osoby, która przed osiągnięciem wieku emerytalnego miała ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, a tym bardziej, jeżeli pobierała to świadczenie.

Wskazana zmiana przepisów ma wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Pozostałe przepisy tego projektu mają w przeważającej części wejść w życie już 1 stycznia 2015 r. Czasu zatem na złożenie wniosku do ZUS o przeliczenie emerytury nie zostało wiele, a dodatkowo należy liczyć się z koniecznością odwołania się do sądu od niekorzystnej decyzji ZUS odmawiającej tego przeliczenia, jeśli ZUS nie akceptuje wykładni przepisów przedstawionej przez Sąd Najwyższy.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)