Gdy nie ma możliwości sporządzenia nagrania z rozprawy, wystarczy protokół tradycyjny

Prawo cywilne 

lis

27

Brak możliwości zarejestrowania przebiegu posiedzenia z wykorzystaniem urządzeń technicznych nie usprawiedliwia odroczenia tego posiedzenia, lecz oznacza konieczność zaprotokołowania jego przebiegu w sposób tradycyjny, jakim wymiar sprawiedliwości posługiwał się przez całe dziesięciolecia, a większości krajów europejskich posługuje się do dziś.

Wyrokiem z 26 maja 2017 r. (sygn. akt I CSK 519/16) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że brak nagrania z rozprawy przed sądem i sporządzenie z niej pisemnego protokołu nie jest równoznaczne z naruszeniem praw stron procesu. 

W stanie faktycznym analizowanym przez Sąd Najwyższy, powódka zarzuciła sądom wiele błędów proceduralnych. Powódka zarzuciła sądowi, że była wadliwie pouczana o jej obowiązkach dowodowych i ten fakt skutkował niekorzystnym dla niej rozstrzygnięciem. Według powódki w związku z tym, że rozprawa przed sądem I instancji nie była nagrywana, sąd odwoławczy nie miał możliwości zweryfikowania przedmiotowej kwestii.

Przepisy prawa stanowią o sposobie dokumentowania przebiegu posiedzeń jawnych. Z przebiegu posiedzenia protokolant przygotowuje protokół. Sporządzany jest on zgodnie z przebiegiem rozprawy, utrwalając jednocześnie za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie pod kierunkiem przewodniczącego. W sytuacji natomiast kiedy ze względów technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest możliwe, protokół jest sporządzany wyłącznie pisemnie.

Sąd Najwyższy uznał, że brak nagrania rozprawy prowadzonej przed sądem I instancji nie uzasadniał zarzutów przedstawionych przez skarżącą i w procesie nie doszło do naruszenia praw procesowych. Zaznaczył jednocześnie, że z treści pierwszego protokołu rozprawy wynika jednoznacznie, że powódka była pouczona o obowiązkach dowodowych, a także o rodzaju środków dowodowych, z jakich może ona skorzystać.

Postawa prawna: art. 157 [1], art. 158 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy brak nagrywania rozprawy narusza prawa stron?)

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)