PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Data nadania pisma za granicą a zachowanie terminu

Data publikacji: 08.01.2018r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w swoim postanowieniu z 12 maja 2017 r. (sygn. akt III SA/Łd 424/17) stwierdził, że złożenie pisma za granicą w urzędzie pocztowym nie przesądza o jego dostarczeniu w wymaganym terminie. Zgodnie bowiem z art. 83§ 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tylko pismo złożone w polskim urzędzie pocztowym lub polskim urzędzie konsularnym jest uznane za wniesione do sądu. Dlatego też – jak postanowił Sąd – w przypadku nadania pisma w urzędzie pocztowym za granicą, urząd ten spełnia jedynie rolę pośrednika. Znaczenie prawne ma tylko data stempla, która jest datą przyjęcia pisma przez polską placówkę pocztową lub polski urząd konsularny. 

Art. 83. § 1. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
§ 3. Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
§ 4. To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.)

 

(Podtytuł artykułu: Jaka data decyduje o zachowaniu terminu pisma nadanego poza granicami kraju?)

wróć

phone