Zażalenie na umorzenie dochodzenia w sprawie z oskarżenia prywatnego

Data publikacji: 10.04.2017r.

Na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia w sprawie czynu ściganego z oskarżenia prywatnego, przysługuje zażalenie do prokuratora nadrzędnego, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy.

Zgodnie z art. 60 kpk w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

„(…) Należy zgodzić się z poglądem wyrażonym przez M. Cieślaka, że z objęciem czynu ściganego z oskarżenia prywatnego przez prokuratora mamy do czynienia wówczas, gdy zachowanie sprawcy jednocześnie i bezpośrednio narusza dwa interesy, tj. interes osobisty pokrzywdzonego i interes całego społeczeństwa, np. w przypadku publicznego znieważenia pokrzywdzonego w sposób gorszący (M. Cieślak, Interes..., s. 1054; zob. także K. Eichstaedt, Postępowania szczególne..., s. 97-98).” - Eichstaedt, Krzysztof Zygmunt. Art. 60. W: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, wyd. II [online]. Wolters Kluwer, 2017-03-18. „(…) Do oceny, czy interes społeczny wymaga ingerencji prokuratora w sprawy o przestępstwa prywatnoskargowe, istotne są zarówno okoliczności dotyczące: czynu (np. okoliczność, że czyn bulwersuje opinię publiczną; poważne szkody moralne wywołane np. zniesławieniem), sprawcy (np. wyjątkowa jego niepoprawność), jak też pokrzywdzonego (np. brak jego aktywności ze względu na nieporadność życiową wynikającą z podeszłego wieku, choroby, kalectwa itp. - zob. K. Marszał, Ingerencja prokuratora, s. 27-33; P. Hofmański i inni, Kodeks, s. 298-299).” - Grzeszczyk, Wincenty. Art. 60. W: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. IX [online]. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2017-03-18. 

Art.  60. §  1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny.

§  2. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu, a pokrzywdzony, który przedtem wniósł oskarżenie prywatne, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego; do pokrzywdzonego, który przedtem nie wniósł oskarżenia prywatnego, stosuje się art. 54, 55 § 3 i art. 58.

§  3. Jeżeli prokurator, który wstąpił do postępowania, odstąpił potem od oskarżenia, pokrzywdzony powraca w dalszym postępowaniu do praw oskarżyciela prywatnego.

§  4. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia złożyć akt oskarżenia lub oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne, a jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, sąd lub referendarz sądowy umarza postępowanie.

Art.  465. 1. Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia sądu stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia prokuratora i prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

§  2. Na postanowienie prokuratora przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§  2a. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy.

§  3. Zażalenie na postanowienie prowadzącego postępowanie przygotowawcze, jeżeli nie jest nim prokurator, rozpoznaje prokurator sprawujący nadzór nad tym postępowaniem.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Czy można złożyć zażalenie na umorzenie dochodzenia w sprawie z prywatnego oskarżenia?)

wróć

phone