PRZERWA ŚWIĄTECZNA     w dniach 23.12.2020 r. - 03.01.2021 r. Kancelaria będzie nieczynna     WESOŁYCH ŚWIĄT  

zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 02.12.2020 r. (środa) Kancelaria w Warszawie będzie czynna do godz. 17.00     zegar

Porady Online

 

 

więcej

info

Pismo przekazane za pośrednictwem operatora innego niż Poczta Polska może nie dochować terminu

Data publikacji: 11.12.2017r.

W orzecznictwie administracyjnym kwestia wysłania pisma w placówce pocztowej innego operatora niż Poczta Polska (operatora wyznaczony z rozumieniu regulacji Prawa pocztowego), była rozstrzygana niejednolicie, natomiast ma ona bardzo istotne znaczenie dla ustalenia czy strona złożyła pismo w terminie czy po jego upływie. 

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w dniu 19 października 2015 r. w uchwale za sygn. akt I OPS 1/15, wskazał, że przekazanie pisma przed terminem do innego operatora, niż wyznaczony w rozumieniu przepisów (innego niż Poczta Polska), nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo zostało dostarczone do Sądu po jego upływie. 

Aktualnie w orzecznictwie przyjęte jest, że tylko nadanie pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej rodzi skutek procesowy, w postaci przyjęcia pisma jako złożonego w terminie. Nadanie go w innej placówce skutkuje tym, że zostaje ono wniesione do Sądu dopiero w dniu, gdy zostaje fizycznie przekazane przez operatora. W takiej sytuacji istnieje ryzyko, że wpłynięcie pisma do Sądu będzie miało miejsce po obowiązującym terminie.

Art.  83. § 1.  Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem §2.
§2.  Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
§3.  Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
§4.  To samo dotyczy złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.).
Art.  178. 1.  Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  W okresie, o którym mowa w ust. 1:
1) wymagań dotyczących zachowania wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 pkt 1 nie stosuje się do Poczty Polskiej S.A.;
2) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek uzyskane przez Pocztę Polską S.A. w danym roku nie mogą być niższe niż uzyskane w 2012 r.
Ustawa z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481, z późn. zm.)

 

(Podtytuł artykułu: Czy nadanie przesyłki poza Pocztą Polską skutkuje wniesieniem jej w terminie?)

wróć

phone