zegar   Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.02.2020 r. (środa) Filia Kancelarii w Nowym Dworze Mazowieckim będzie nieczynna. Zapraszamy wyjątkowo w czwartek (27.02.2020 r.) w godz. 10.00 - 19.00     zegar

Orzekanie na korzyść sprawcy przestępstwa kradzieży przy zmianie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu

Data publikacji: 31.07.2018r.

W 2017 r. oskarżony został skazany za popełnienie przestępstwa kradzieży w postaci zabrania z celu przywłaszczenia panelu radia samochodowego o wartości 500 zł, którego dokonał w 2015 r. Został uznany za winnego przestępstwa kradzieży. 

Na skutek wniesienia kasacji na korzyść skazanego przez Prokuratora Generalnego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Podniesiono, iż sąd rażąco naruszył przepisy uznając popełniony czyn za przestępstwo, mimo iż w czasie wydawania wyroku kradzież o wartości do 500 zł powinna zostać zakwalifikowana jako wykroczenie. Wartość rzeczy skradzionej nie przekraczała bowiem 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2017 r. 

Zgodnie z art. 119 §1 Kodeksu wykroczeń kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast zgodnie z art. 278§1 Kodeksu karnego kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Rozpatrując powyższą sprawę Sąd Najwyższy podkreślił, iż od 1 stycznia 2017 r., na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1456), wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona na poziomie 2000 zł. Powoduje to, mając na uwadze, że typ czynu zabronionego kradzieży ma charakter przepołowiony, iż w dniu wyrokowania kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowiła wykroczenie z art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zatem czyn przepisany sprawcy obejmujący zabór rzeczy ruchomej celem przywłaszczenia o wartości 500 zł nie mógł zostać uznany za przestępstwo.

Przy orzekaniu w sprawach o czyny przeciwko mieniu, wobec których od dnia 9 listopada 2013 r. kryterium uznania takiego zachowania za przestępstwo albo za wykroczenie stanowi określony w Kodeksie wykroczeń wskaźnik minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy mieć na uwadze minimalne wynagrodzenie z daty orzekania w przedmiocie odpowiedzialności za taki czyn, a nie z daty jego popełnienia

Art.  119. §  1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§  2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§  3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.
§  4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.
Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.).  
Art.  278. §  1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
§  3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§  5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.).

(Podtytuł artykułu: Kiedy kradzież mienia jest wykroczeniem a kiedy już przestępstwem?)

wróć

phone