Koniec z postępowaniem gospodarczym w sądach

lis

06

W dniu 10 października 2011 r. Prezydent podpisał ustawę znoszącą postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych przed sądami (druk sejmowy nr 4332). Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zniesie ona stosowane w postępowaniu cywilnym odrębne postępowanie gospodarcze.

Postępowanie to stosuje się w sprawach ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (sprawy gospodarcze). Sprawami gospodarczymi są także sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 Kodeksu spółek handlowych. W sprawach przeciwko członkom zarządu np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po jeden stronie występował członek zarządu zajmujący się profesjonalnie obrotem gospodarczym, a z drugiej strony w charakterze powoda osoba fizyczna, często nie będąca przedsiębiorcą, której spółka winna była należności. Powód taki zmuszony był zastosować się do sformalizowanych reguł postępowania gospodarczego.

W tym postępowaniu nie można występować z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne. W pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania. Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w drodze rokowań. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części tę stronę, która przez zaniechanie czynności wymienionych powyżej przyczyniła się do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu.

Po zmianie przepisów w sprawach gospodarczych będą stosowane zwykłe przepisy postępowania cywilnego, jak w inny sprawach cywilnych, które nie dotyczą działalności gospodarczej.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)