Kadencja rady nadzorczej spółdzielni

gru

21

Członek rady nadzorczej pełnił mandat w radzie nadzorczej, której kadencja trwała od 
2006 r. do końca 2008 r. i od 2009 r. do końca 2011 r. Czy mógł on zostać wybrany na kolejną kadencję rady, która rozpoczęła się 1 stycznia 2012 r.?

Zgodnie z art. 8[2] ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116) – dalej jako „u.s.m.” - Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej. Zgodnie natomiast z art. 8[2] ust. 4 u.s.m. „Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata”. 

Przepis art. 8[2] ust. 3 u.s.m. został dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125 poz. 873) i wszedł w życie z dniem 31 lipca 2007 r. W art. 10 ust. 1 tej nowelizacji wskazano, iż „Stosując przepis art. 8[2] ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka rady nadzorczej”. Przepis ten został uchylony 
z dniem 27 lipca 2009 r. na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2009 r. (sygn. akt K 64/07; Dz.U. Nr 117 poz. 988), który uznał go za niezgodny z Konstytucją RP.

Z przywołanego powyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego w zakresie art. 8[2] ust. 3 u.s.m., dotyczącego liczby kadencji członka rady nadzorczej wynika, iż „(…) art. 8[2] ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ma zastosowanie do rad nadzorczych powołanych pod dniu wejścia ustawy nowelizującej, tj. po 31 lipca 2007 r. Dopiero ta kadencja, która rozpoczęła się po wskazanej wyżej dacie jest pierwszą kadencją, o której mowa w art. 8[2] ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych” (tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 21 czerwca 2012 r., I ACa 296/12).

Jeśli zatem członek rady nadzorczej rozpoczął kadencję rady nadzorczej przed 31 lipca 2007 r. nie podlega ona wliczeniu do limitu dwóch kolejnych kadencji, o których mowa w art. 8[2] ust. 3 u.s.m. Wliczeniu podlega kadencja, która rozpoczęła się po tej dacie, tj. kadencja, która rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2009 r. Jest to pierwsza kadencja. Chodzi bowiem o kadencję, która rozpoczęła się po tej dacie, a nie o kadencję, która w dacie wejścia nowelizacji w życie już trwała. Oznacza to, iż kandydat na członka rady nadzorczej mógł zostać wybrany do rady nadzorczej, której kadencja rozpoczęła się w dniu 1 stycznia 2012 r., gdyż dotychczas pełnił jedną kadencję, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.

wróć

Nasze wyróżnienia

​    ​    ​    ​    

          

© 2008 - 2021  Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska

Kontakt

  • tel. 794 185 249
ul. Ostrobramskiej / Al. Stanów Zjednoczonych; przy ul. Poligonowej (Praga Południe, Gocław)