Czy to koniec wysokich zasiłków dla kobiet w ciąży prowadzących działalność gospodarczą?

Data publikacji: 02.05.2014r.

Ministerstwo pracy i polityki społecznej przygotowało projekt zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ma on na celu uzupełnienie w ocenie Ministerstwa luki w przepisach, która pozwalała kobietom w ciąży zakładanie indywidualnej działalności gospodarczej i opłacanie składek od najwyższej możliwej podstawy, czyli 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Pozwalało to następnie w razie choroby w czasie ciąży oraz urodzenia dziecka na uzyskanie wysokich zasiłków chorobowego i macierzyńskiego, w kwocie ok. 9.000 zł brutto miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poddawał jednak takie przypadki ubezpieczenia się przez kobiety w ciąży kontrolom i odmawiał im ubezpieczenia a następnie wypłaty jakiegokolwiek zasiłku.

Zmiana przepisów, której zakładane wejście w życie ma mieć miejsce od stycznia 2015 r. przewiduje, iż wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego będzie obliczana z okresu 12 miesięcy, nawet jeśli kobieta prowadziła działalność krócej, np. przez miesiąc. Do średniej tej za okresy nieprowadzenia działalności gospodarczej będzie brana pod uwagę popularna wśród przedsiębiorców podstawa ubezpieczenia w ZUS, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. To spowoduje, iż miesiąc opłacania maksymalnych składek nie da już maksymalnego zasiłku chorobowego. Projekt jest na etapie uzgodnień więc nie jest pewne w jakim kształcie i kiedy dokładnie wejdzie w życie.

stan prawny na dzień publikacji artykułu | publikacja: 2014-05-02

Art. 48. 1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 
2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, 43 i 46, z zastrzeżeniem art. 49 i 50.
ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 159).

Artykuł powiązano z:  zasiłek macierzyński   zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą (odwołanie od decyzji ZUS)   kontrola ZUS kobiet prowadzących działalność gospodarczą   zwrot wypłaconych zasiłków chorobowych i macierzyńskich  

wróć

phone